Ënnerschrëft fir e Referendum am Zesummenhang mat der proposéierter Verfassungsrevisioun

Matdeelung am Kader vun den Artikelen 8 an 9 vum ofgeännerten Gesetz vum 4. Februar 2005 iwwert den nationale Referendum

De Schäfferot informéiert déi fir d’Chamberswalen wielberechtegt Persounen, déi hire Wunnsëtz an der Noumer Gemeng hunn,  datt si d’Demande iwwert d’Ofhale vun engem Referendum iwwert d’Propositioun vun der Revisioun vum Kapitel II vun der Verfassung, déi an éischter Liesung den 9. Mäerz 2022 vun der Chamber ugeholl ginn ass, ënnerstëtze kënnen andeems si sech an de Lëschten aschreiwen, déi vum 9. Abrëll 2022 bis den 9. Mee 2022 abegraff am Gemengesekretariat, 31 rue Principale, L-7465 Nommern,  zu den Zäiten déi hei ënnendrënner stinn, opleien.

Well et sech beim 9. Mee 2022 em e gesetzleche Feierdag handelt (Journée de l’Europe), ginn
d’Wieler informéiert dass dee leschten Dag fir sech op d’Lëschten anzeschreiwen, Samschdes, de 7.
Mee 2022 ass.

Méindes                                             vun 08.00 bis 11.30 Auer a vun 14.00 bis 18.00 Auer

 

Op Rendez-vous :                            Dënschdes bis Freides tëschent 8.00 an 11.30 Auer an

                                                               Donneschdes tëschent 14.00 a 16.00 Auer

 

Samsdes (09.04., 16.04., 23.04., 30.04. a 07.05.) :          vun 10.00 bis 11.00 Auer

****

Communication sur base des articles 8 et 9 de la loi modifiée du 4 février 2005

relative au référendum au niveau national

Le collège des bourgmestre et échevins informe les électeurs qui ont le droit de vote aux élections législatives et sont domiciliés dans la commune de Nommern, qu’ils peuvent soutenir la demande visant l’organisation d’un référendum sur la proposition de révision du chapitre II de la Constitution, adoptée le 9 mars 2022 par la Chambre des Députés en première lecture, en s’inscrivant sur les listes d’inscription tenues à leur disposition au pendant la période de collecte des signatures du 9 avril 2022 au 9 mai 2022 inclusivement, au secrétariat communal, 31, rue Principale, L-7465 Nommern pendant les heures d’ouverture indiquées ci-après.

Étant donné que le 9 mai 2022 est un jour férié légal (Journée de l’Europe), il est porté à la
connaissance des électeurs que le dernier jour pour apposer leur signature est le samedi, 7 mai
2022.

Lundi                                                    de 08.00 à 11.30 heures et de 14.00 à 18.00 heures

 

Sur rendez-vous :                            du mardi au vendredi entre 8.00 et 11.30 heures et

                                                               jeudi entre 14.00 et 16.00 heures

 

Samedi (09.04., 16.04., 23.04., 30.04. et 07.05.) :          de 10.00 à 11.00 heures

***

Mitteilung gemäß Artikel 8 und 9 des geänderten Gesetzes vom 4. Februar 2005

betreffend das nationale Referendum

Das Schöffenkollegium informiert die für die Legislativwahlen wahlberechtigten Personen, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde Nommern haben, dass sie den Antrag betreffend die Organisation eines Referendums über den Änderungsentwurf des Kapitels II der Verfassung, der am 9. März 2022 in erster Lesung von der Abgeordnetenkammer angenommen wurde, unterstützen können indem sie sich in die Listen eintragen, welche zu diesem Zweck vom 9. April 2022 bis zum 9. Mai 2022 inbegriffen, im Gemeindesekretariat, 31 rue Principale, L-7465 Nommern,  zu den unten angegebenen Zeiten ausliegen.

Da es sich beim 9. Mai 2022 jedoch um einen gesetzlichen Feiertag handelt (Europatag), werden die
Wähler hiermit in Kenntnis gesetzt, dass die Frist zum Unterschreiben der Listen nur bis einschließlich Samstag, den 7. Mai 2022 läuft.

Montags                                             von 08.00 bis 11.30 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr

 

Nach Terminabsprache:               dienstags bis freitags zwischen 8.00 und 11.30 Uhr sowie

                                                               Donnerstags zwischen 14.00 und 16.00 Uhr

 

Samstags (09.04., 16.04., 23.04., 30.04. und 07.05.):          von 10.00 bis 11.00 Uhr

 

fir all d’Informatiounen dozou / pour tous les renseignements / für alle weiteren Erklärungen :

Avis collecte signatures Referendum  (LU/DE/FR)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Dernière modification le 01.04.2022

Des articles de la même catégorie

Conservatoire de Musique du Nord – Aschreiwungen

Conservatoire de Musique du Nord – Aschreiwungen

Hei ass d'Brochure d'inscription mat villen Informatiounen an Horairen, an och de Formulaire d'inscription 2022/2023 vun dem Conservatoire du Nord Diekirch/Ettelbréck. Aschreiwunge fir nei Schüler lafen nach bis Samschdes den 22. Mee a vu Méindes dem 30. Mee bis den...

lire plus
Aller au contenu principal