Formatioun „Animateur Brevet A“

Formatioun „Animateur Brevet A“

D’Nordstadjugend organiséiert an der Ouschtervakanz vum 5.-8. Abrell den theoretischen Deel vun der Formatioun „Animateur Brevet A“ fir Jonker ab 15 Joer. Di Formatioun dauert 30 Stonnen (Theorie).  Dono kënnt nach e prakteschen Deel vun 20 Stonnen dobei.

Mam Brevet A kënnen di Jonk bei Aktivitéiten ouni Iwwernuechtung matschaffen (Vakanzaktivitéiten vun de Gemengen oder Maisons Relais, Fräizäitaktivitéiten an a mat de Jugendhaiser, …)

Reider 4 / 2021

Reider 4 / 2021

Mir deelen Iech mat datt den neie Reider online ass. Dir fannt d’Reideren an der Rubrik ‘Media Centre’ hei uewe riets.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Eau potable – dérogation

Eau potable – dérogation

Il est porté à la connaissance des habitants concernés que par arrêté du 28 septembre 2021, les Ministres de la Santé respectivement de l’Environnement ont accordé une dérogation, pour une période de 3 ans, concernant la valeur paramétrique du métabolite* 2,6-dichlorobenzamide de l’eau destinée à la consommation humaine.

Es wird den Anschlussnehmern mitgeteilt, dass durch gemeinsamen Beschluss der Gesundheitsministerin und der Umweltministerin vom 28. September 2021, eine Ausnahme für die Dauer von 3 Jahren gegenüber dem reglementarischen Grenzwert des im Trinkwasser enthaltenen Metabolits* 2,6-dichlorobenzamide erteilt wurde. 

Vandalismus hei zu Noumer

Vandalismus hei zu Noumer

Leider sinn Enn November an och déi lescht Deeg nees eng ganz Rei Géigestänn an der Ëmgéigend vun der Gemeng an der Schoul zerstéiert a beschiedegt, notamment verschleeft ginn. Well dat net fir d’éischt ass, an eis Aarbechter, séit elo schonn enger Rei Méint, ëmmer erëm Glasschierbelen, Fläschen, Zigarettestëmp an allerlee Dreck ronderëm d’Schoul, wou all Dag kleng Kanner spillen, ewech botzen ass et un der Zäit dës traureg Tatsaach ëffentlech ze maachen.

D’Gemeng huet Plainte agereecht a setzt verstäerkt ob Kontrollen duerch d’Police a Mataarbechter vun der Gemeng.

Sollt Dir eppes heivu matkritt hunn oder an Zukunft matkréien, dann zéckt net dëst direkt bei eis oder bei der Police ze mellen.

Stroossespär zu Noumer

Stroossespär zu Noumer

Wéinst dem Bau vun engem Regenüberlaufbeckenass ab e Méindeg dem 11. Oktober bis viraussiichtlech Enn Fréijoer 2022 den Ale ​Wee zu Noumer gespaart, tëscht dem Haus Nummer 9 an der Nummer 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Natur- & Geopark Mëllerdall Expo

Natur- & Geopark Mëllerdall Expo

Ausstellung des Natur- & Geopark Mëllerdall

Entdecken Sie in der frisch überarbeiteten Dauerausstellung des Natur- & Geopark Mëllerdall die Entstehung des besonderen geologischen, natürlichen und kulturellen Erbes der Region. Sie erzählt von der Entstehung des geologischen Untergrundes als Meeresboden und von der Formung der Landschaft, nachdem der Meeresboden festes Land geworden war. Sie greift die menschliche Nutzung natürlicher Ressourcen von der Steinzeit bis in die Neuzeit auf und erklärt dabei die Entstehung der Kulturlandschaft mit ihrer Vielzahl ökologischer Nischen.

Der Besuch der interaktiven Ausstellung ist kostenlos. Sie befindet sich an folgender Adresse: 6, rue de l’auberge in Beaufort. Die aktuellen Öffnungszeiten finden Sie hier.

https://www.naturpark-mellerdall.lu/die-region-entdecken/ausstellung/

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Veloskaart.lu

Veloskaart.lu

Plattform fir Problemer a geféierlech Plaze fir de Vëlo ze mellen

Flyer-Alles-op-de-Velo_2021_web

www.veloskaart.lu   

Mouvement écologique asbl

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Sécher mam Vëlo

Sécher mam Vëlo

De Gebrauch vum Vëlo ass an de leschte Jore staark geklommen. Fir déi Eng ass et ee rengt Fortbeweegungsmëttel fir all Dag op d’Aarbecht ze fueren, fir déi Aner ass et e Moyen fir Sport ze maachen oder e gëtt ganz einfach als Fräizäitgerät genotzt.

Egal wéi, de Vëlo ass aus dem Alldag net méi wech ze denken an d’Pandemie huet dat zousätzlech nach beschleunegt.

D’Zesummeliewen tëschent Cyclist, Foussgänger an dem motoriséierte Verkéier klappt net ëmmer. Dofir huet d’Police dëst Joer hier éischt Campagne gestart. Ziel ass et, dëst Zesummeliewen, d’Verkéierssécherheet an d’géigesäitegt Verständnes ze verbesseren.

Eis Campagne soll an éischter Linn präventiv sinn.

Messagen fir déi motoriséiert Chaufferen:

 • Stellt Iech net op Vëlos-Pisten.
 • Passt op de Cycliste op, hie gehéiert zu deene Vulnérabelen am Verkéier.
 • Denkt un de Schëllerbléck wann Dir Är Autos-Dier opmaacht.
 • Wann Dir op enger Kräizung ofbéit, passt op den doudege Wénkel op.
 • Denkt beim Iwwerhuelen un de Sécherheetsofstand vun 1.5m.

Messagen fir den Cycliste:

 • Fuert defensiv, et ass besser net op säi Recht ze pochen.
 • Dir sidd eng schmuel Silhouette, denkt drun gutt gesinn ze ginn.
 • Besonnesch bei schlechtem Wieder an nuets muss Äre Vëlo gutt beliicht sinn, zéckt och net entspriechend Kleedung unzedoen.
 • Op der Kräizung direkt niewent engem Gefier stoen ze bleiwen ass net di beschte Plaz. De Chauffer besonnesch vu grousse Gefierer riskéiert iech net ze gesinn.
 • Den Helm gehéiert op de Kapp.

Messages communs:

 • De Code de la route ass fir jiddereen do.
 • Respektéiert een deen aneren.

Sech geint den Vëlos-Déifstall schützen ass och en wichtegt Thema. Doweinst huet Police en Zousatz op der Police App bei gesaat, fir do den Vëlo respektiv aner Wertsaachen an enger Cloud um Smartphone selwer ze enregistreieren,  an am Fall vun engem Déifstall do wichteg Mierkmaler ( Châssis Nummer, Marque, Modelle, Farw)  vum Vëlo kennen un Police wieder ze ginn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Virtuell Visite vum Chantier vun der Glabecher Quell

Virtuell Visite vum Chantier vun der Glabecher Quell

Virtuell Visite vum Chantier vun der Glabecher Quell

Virtuell Visite  vum Chantier vun der Glabecher Quell

www.schroeder.lu/glabach

 

La source « Glabach » se situe à la limite sud entre les communes de Nommern et de Mersch. Elle se trouve en bordure de la forêt du « Stackels » qui monte en forte pente vers le plateau de Beringerberg. L’ouvrage de captage « Glabach » a été construit vers 1900 et a été réaménagé en 1984.

La présence ponctuelle de la bactérie « Escherichia coli » et les fluctuations rapides de la température de la source « Glabach », après de fortes pluies, laissent penser à des infiltrations depuis le cours d’eau voisin. Les responsables de la commune de Nommern ont décidé de renouveler l’ouvrage de captage pour garantir la sécurité qualitative et éventuellement augmenter les débits.

Pour renouveler l’ouvrage de captage de la source « Glabach », il est nécessaire de faire un terrassement pour mettre à jour les venues d’eau. Dans la mesure du possible, les venues d’eau seront observées pendant plusieurs jours (éventuellement plusieurs semaines en fonction de la configuration) avec des mesures de débit, température, conductivité et des analyses chimiques et microbiologiques. En fonction des observations réalisées, les venues d’eau pourront être captées de manière séparée. Les eaux souterraines captées dans les tuyaux de drainage seront finalement acheminées vers une chambre de collecte.

Pendant les travaux de renouvellement de la source « Glabach », la source ne sera pas utilisée pour l’alimentation en eau potable de la commune de Nommern.

 

Die Quelle « Glabach » befindet sich an der südlichen Grenze zwischen den Gemeinden Nommern und Mersch und liegt am Rande des Waldes « Stackels » der steil zum Beringerberg Plateau hin ansteigt. Die Quellenfassung « Glabach » wurde um 1900 gebaut und 1984 neu gefasst.

Das gelegentliche Vorhandensein von « Escherichia coli »-Bakterien und schnelle Temperaturschwankungen der Quelle « Glabach » nach starken Regenfällen deuten auf Infiltrationen des naheliegenden Flussbettes hin. Die Gemeinde Nommern hat entschieden die Quellenfassung zu erneuern um die Qualität des Wassers zu gewährleisten und möglicherweise die Durchflussmenge zu erhöhen.

Um die Quellenfassung « Glabach » zu erneuern, ist es notwendig, die Wasser-Austrittsstellen freizulegen. Anschließend werden diese über mehrere Tage (je nach Konfiguration auch mehrere Wochen) mithilfe von Durchfluss, Temperatur und Leitfähigkeitsmessungen sowie chemischen und mikrobiologischen Analysen beobachtet. Entsprechend den Resultaten können die Austrittsstellen separat gefasst werden. Das in den Drainagerohren gesammelte Grundwasser wird schließlich in einen Sammelschacht geleitet.

Während der Erneuerungsarbeiten wird die Quelle « Glabach » nicht zur Trinkwasserversorgung der Gemeinde Nommern genutzt.​

Aller au contenu principal