Gemeng Noumer – Formatioun vum Schäfferot

Gemeng Noumer – Formatioun vum Schäfferot

An der Gemeng Noumer hunn sech viru kuerzem déi 7 Leit déi am Kader vun de Gemengewalen 2023 als gewielt proklaméiert goufen, zesumme fonnt fir dem Grand-Duc respektiv der Inneministesch eestëmmeg folgend Zesummesetzung vum Schäfferot ze presentéieren:

Buergermeeschtesch: Sophie Diderrich, 24 Joer, Agent de voyage, vu Nidderglabech

 1. Schäffin: Ariane Toepfer, 57 Joer, Directrice “Youth & Work” vun Noumer
 2. Schäffen: Nicolas Decker, 28 Joer, Architekt, vun Noumer

 

No hirer Vereedegung duerch d’Inneministesch kann deen neie Schäfferot seng Aarbecht ophuelen an duerno och deen neie Gemengerot.

Fuerbunnverengung duerch Aarbechten an der Rue Nommerlayen zu Noumer

Fuerbunnverengung duerch Aarbechten an der Rue Nommerlayen zu Noumer

Heimat deele mir mat datt vum 15. bis de 25. Mee, am Kader vun Aarbechten um Reseau vu Creos, d’Fuerbunn vun der Rue Nommerlayen, direkt vir bei der Haaptstrooss (CR306), verengt ass.

Nous vous informons par la présente que du 15 au 25 mai, dû à des travaux au réseau de Creos, les voies de circulation juste au début de la rue Nommerlayen à Nommern (CR306) seront rétrécies.

2023 05 10 Avis circulation Nommerlayen

Modifications ponctuelles du PAG et PAP QE à Schrondweiler – Rue Principale approuvées

Modifications ponctuelles du PAG et PAP QE à Schrondweiler – Rue Principale approuvées

Chantieren laanscht d’ Kierchestrooss zu Schondweiler

Chantieren laanscht d’ Kierchestrooss zu Schondweiler

Mir deele mat dat, am Kader vun enger Liwwerung vun 7 Haiser, ass vum 27. Februar bis den 22. Juni d’ Kierchestrooss zu Schrondweiler deelweis gespaart, deelweis nëmmen fir Residenten op.
De Schoulbus ass nët betraff.

Nous vous informons que dans le cadre de la livraison de 7 maisons, la Kierchestrooss sera en partie barrée et en partie sauf riverains du 27 février au 22 juin.
Le bus scolaire n’est pas concerné.

Avis au public en matière de circulation
Information aux riverains

op en Neits randaléiert

op en Neits randaléiert

An der leschter Nuecht (vum 25. op de 26. August) hunn eng oder méi Persounen hirer Aggressioun fräie Laf gelooss an um Schoulcampus hei zu Noumer randaléiert.

Sou wéi et ausgesäit, ass dobäi e Poteau an den Asaz komm, fir haaptsächlech déi gliese Scheiwe vun Dieren a Fënsteren, besonnesch vun der neier Schoul, der Maison Relais an dem Festsall am Keller, grad esou wéi d’Bushaischen um Parking bei der Schoul ze verwüsten. Déi betraffe Persoune wollten sech ausserdeem Zougang an d’nei Schoul verschafen an hunn dobäi och de Kader vun enger oder méi Fënstere beschiedegt. Weiderhi goufen och d’Fënstere vun Autoen ageschloen.

De Schäfferot ass entsat iwwer d’Ausmooss vun de Beschiédegungen. D’Police huet Protokoll erstallt an Agente vun der Spuresécherung waren op der Plaz. An deem Kontext rifft de Schäfferot alleguer d’Awunner an eisen Dierfer dozou op, wa si eppes Verdächteges gesinn oder héieren, net ze zécken an d’Police ze ruffen. Et ass net fir d’éischte Kéier, datt Vandalismus an eiser Gemeng bedriwwe ginn ass, mee an dësem Fall ass d’Police nach an der Nuecht geruff ginn, an eng oder méi Persounen konnten interpelléiert ginn.

 

La nuit dernière (du 25 au 26 août), une ou plusieurs personnes ont laissé libre cours à leur agressivité et se sont déchaînées sur le campus scolaire ici à Nommern.

Il semblerait qu’un poteau ait été utilisé, principalement sur les vitres de portes et fenêtres, notamment de la nouvelle école, de la Maison Relais et de la salle des fêtes « Keller », tout comme sur l’ abribus du parking de l’école. Il semble que les personnes impliquées voulaient en outre accéder à la nouvelle école et ont ainsi endommagé le cadre d’une ou plusieurs fenêtres. Des vitres de voitures ont également été brisées.

Le collège des bourgmestre et échevins est consterné par l’ampleur des endommagements. La police a dressé protocole et des agents du service du relevé de traces étaient sur place. Dans ce contexte, le collège échevinal fait appel à tous les habitants de nos villages à ne pas hésiter à appeler la police s’ils voient ou entendent quelque chose de suspect. Ce n’est pas la première fois que des actes de vandalisme sont perpétrés dans notre commune, mais dans ce cas la police a été appelée la nuit au moment des faits, et une ou plusieurs personnes ont pu être interpellées.

Gratis schwamme fir eis Kanner um Camping Nommerlayen

Gratis schwamme fir eis Kanner um Camping Nommerlayen

Fir déi kierperlech Aktivitéit vun de Kanner aus eiser Gemeng ze ënnerstëtzen huet de Schäfferot, mam Accord vum Gemengerot, en Ofkommes mat de Responsabele vum Eurocamping Nommerlayen getraff an en Deal fir eis Mannerjäreg ausgeschafft.

Ab dësem Joer kënne Kanner ënner 18 Joer, déi an eiser Gemeng liewen, gratis op de Camping schwamme goen. Dobäi gëtt een Deel vun de Käschte vum Camping gedroen an een Deel vun der Gemeng.

Wann de Camping komplett beluecht ass, ass d’Entrée an d’Schwämm just fir Campingsgäscht méiglech. Dofir muss een onbedéngt ier ee seng Visitt an der Schwämm plangt op de Site https://www.nommerlayen-ec.lu/de/schwimmbaeder.html kucke goen oder uruffen op der Nummer 87 80 78. Wann d’Schwämm fir Leit vu baussen zou ass, gëllt et natierlech dëst ze respektéieren.

Fir dat dëse Projet och an Zukunft nach kann esou weider lafen, gëllt et sech un e puer Konditiounen ze halen:

 • All Kand muss all Kéier seng gülteg Carte d’identité virweise fir gratis eran ze kommen.
 • Richtegt Schwammgezei ass Flicht!
 • Aus hygieenesche Grënn sinn normaalt Gezei a Sportsgezei an der Schwämm net erlaabt, genau sou wéi Ënnerwäsch ënner de Schwammsaachen.
Projets de modifications ponctuelles du PAG et du PAP « Quartiers existants »

Projets de modifications ponctuelles du PAG et du PAP « Quartiers existants »

Hei fannt Dir d’Dossieren zu de punktuellen Ännerungen vum PAG a vum PAP “Quartiers existants” zu Schrondweiler an der Rue Principale.

RGTR – Linn 232

RGTR – Linn 232

Wéinst der Stroossespär zu Uewerglabech kann den RGTR Bus mat der Linn 232, vum 28. Februar bis viraussiichtlech Enn Oktober 2022, d’Arrête ‘Kapell’ zu Uewerglabech a ‘Peffeschhaff’ zu Nidderglabech leider net ufueren.

De Bus fiert an dëser Zäit vu Miesdref iwwer Essen, Kruuchten a Schrondweiler op Noumer an da weider Richtung Fiels bis op Haler.

Wéinst der Stroossespär zu Uewerglabech kann den RGTR Bus mat der Linn 232, vum 28. Februarbis viraussiichtlech Enn Oktober 2022, d’Arrête ‘Kapell’ zu Uewerglabech a ‘Peffeschhaff’ zu Nidderglabech leider net ufueren.

De Bus fiert an dëser Zäit vu Miesdref iwwer Essen, Kruuchten a Schrondweiler op Noumer an da weider Richtung Fiels bis op Haler.

Schoulbuslinn 447

Schoulbuslinn 447

Ab dem Méindeg, 21. Februar hunn eis Noumer a Schrondweiler Lycéesschüler nees d’Méiglechkeet e Bus fir op Ettelbréck an hire Lycée ze kréien. D’Schoulbuslinn 447 ‘Heffingen – Mersch – Ettelbruck’ fiert ab dann all Dag um 07:13 zu Noumer fort, iwwer Schrondweiler bis op Kruuchten, a vun do aus wéi gewinnt bis weider op Ettelbréck.

De genauen Horaire fannt Dir hei am Avis 2022-13

D’Nordstadjugend stellt sech vir

D’Nordstadjugend stellt sech vir

D’Nordstadjugend, dat sinn 2 Jugendhaiser an e Service Regional, organiséiert flott Aktivitéiten fir Jonker tëscht 12 a 26 Joer.

Kuckt Iech hir Aktivitéiten hei bei eis um Site ënner Citoyens > VOLET SOCIAL > Jeunesse un oder gitt bei Si op de Site nner www.nordstadjugend.lu.

Eau potable – dérogation

Eau potable – dérogation

Il est porté à la connaissance des habitants concernés que par arrêté du 28 septembre 2021, les Ministres de la Santé respectivement de l’Environnement ont accordé une dérogation, pour une période de 3 ans, concernant la valeur paramétrique du métabolite* 2,6-dichlorobenzamide de l’eau destinée à la consommation humaine.

Es wird den Anschlussnehmern mitgeteilt, dass durch gemeinsamen Beschluss der Gesundheitsministerin und der Umweltministerin vom 28. September 2021, eine Ausnahme für die Dauer von 3 Jahren gegenüber dem reglementarischen Grenzwert des im Trinkwasser enthaltenen Metabolits* 2,6-dichlorobenzamide erteilt wurde. 

Vandalismus hei zu Noumer

Vandalismus hei zu Noumer

Leider sinn Enn November an och déi lescht Deeg nees eng ganz Rei Géigestänn an der Ëmgéigend vun der Gemeng an der Schoul zerstéiert a beschiedegt, notamment verschleeft ginn. Well dat net fir d’éischt ass, an eis Aarbechter, séit elo schonn enger Rei Méint, ëmmer erëm Glasschierbelen, Fläschen, Zigarettestëmp an allerlee Dreck ronderëm d’Schoul, wou all Dag kleng Kanner spillen, ewech botzen ass et un der Zäit dës traureg Tatsaach ëffentlech ze maachen.

D’Gemeng huet Plainte agereecht a setzt verstäerkt ob Kontrollen duerch d’Police a Mataarbechter vun der Gemeng.

Sollt Dir eppes heivu matkritt hunn oder an Zukunft matkréien, dann zéckt net dëst direkt bei eis oder bei der Police ze mellen.

Natur- & Geopark Mëllerdall Expo

Natur- & Geopark Mëllerdall Expo

Ausstellung des Natur- & Geopark Mëllerdall

Entdecken Sie in der frisch überarbeiteten Dauerausstellung des Natur- & Geopark Mëllerdall die Entstehung des besonderen geologischen, natürlichen und kulturellen Erbes der Region. Sie erzählt von der Entstehung des geologischen Untergrundes als Meeresboden und von der Formung der Landschaft, nachdem der Meeresboden festes Land geworden war. Sie greift die menschliche Nutzung natürlicher Ressourcen von der Steinzeit bis in die Neuzeit auf und erklärt dabei die Entstehung der Kulturlandschaft mit ihrer Vielzahl ökologischer Nischen.

Der Besuch der interaktiven Ausstellung ist kostenlos. Sie befindet sich an folgender Adresse: 6, rue de l’auberge in Beaufort. Die aktuellen Öffnungszeiten finden Sie hier.

https://www.naturpark-mellerdall.lu/die-region-entdecken/ausstellung/

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Sécher mam Vëlo

Sécher mam Vëlo

De Gebrauch vum Vëlo ass an de leschte Jore staark geklommen. Fir déi Eng ass et ee rengt Fortbeweegungsmëttel fir all Dag op d’Aarbecht ze fueren, fir déi Aner ass et e Moyen fir Sport ze maachen oder e gëtt ganz einfach als Fräizäitgerät genotzt.

Egal wéi, de Vëlo ass aus dem Alldag net méi wech ze denken an d’Pandemie huet dat zousätzlech nach beschleunegt.

D’Zesummeliewen tëschent Cyclist, Foussgänger an dem motoriséierte Verkéier klappt net ëmmer. Dofir huet d’Police dëst Joer hier éischt Campagne gestart. Ziel ass et, dëst Zesummeliewen, d’Verkéierssécherheet an d’géigesäitegt Verständnes ze verbesseren.

Eis Campagne soll an éischter Linn präventiv sinn.

Messagen fir déi motoriséiert Chaufferen:

 • Stellt Iech net op Vëlos-Pisten.
 • Passt op de Cycliste op, hie gehéiert zu deene Vulnérabelen am Verkéier.
 • Denkt un de Schëllerbléck wann Dir Är Autos-Dier opmaacht.
 • Wann Dir op enger Kräizung ofbéit, passt op den doudege Wénkel op.
 • Denkt beim Iwwerhuelen un de Sécherheetsofstand vun 1.5m.

Messagen fir den Cycliste:

 • Fuert defensiv, et ass besser net op säi Recht ze pochen.
 • Dir sidd eng schmuel Silhouette, denkt drun gutt gesinn ze ginn.
 • Besonnesch bei schlechtem Wieder an nuets muss Äre Vëlo gutt beliicht sinn, zéckt och net entspriechend Kleedung unzedoen.
 • Op der Kräizung direkt niewent engem Gefier stoen ze bleiwen ass net di beschte Plaz. De Chauffer besonnesch vu grousse Gefierer riskéiert iech net ze gesinn.
 • Den Helm gehéiert op de Kapp.

Messages communs:

 • De Code de la route ass fir jiddereen do.
 • Respektéiert een deen aneren.

Sech geint den Vëlos-Déifstall schützen ass och en wichtegt Thema. Doweinst huet Police en Zousatz op der Police App bei gesaat, fir do den Vëlo respektiv aner Wertsaachen an enger Cloud um Smartphone selwer ze enregistreieren,  an am Fall vun engem Déifstall do wichteg Mierkmaler ( Châssis Nummer, Marque, Modelle, Farw)  vum Vëlo kennen un Police wieder ze ginn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Virtuell Visite vum Chantier vun der Glabecher Quell

Virtuell Visite vum Chantier vun der Glabecher Quell

Virtuell Visite vum Chantier vun der Glabecher Quell

Virtuell Visite  vum Chantier vun der Glabecher Quell

www.schroeder.lu/glabach

 

La source « Glabach » se situe à la limite sud entre les communes de Nommern et de Mersch. Elle se trouve en bordure de la forêt du « Stackels » qui monte en forte pente vers le plateau de Beringerberg. L’ouvrage de captage « Glabach » a été construit vers 1900 et a été réaménagé en 1984.

La présence ponctuelle de la bactérie « Escherichia coli » et les fluctuations rapides de la température de la source « Glabach », après de fortes pluies, laissent penser à des infiltrations depuis le cours d’eau voisin. Les responsables de la commune de Nommern ont décidé de renouveler l’ouvrage de captage pour garantir la sécurité qualitative et éventuellement augmenter les débits.

Pour renouveler l’ouvrage de captage de la source « Glabach », il est nécessaire de faire un terrassement pour mettre à jour les venues d’eau. Dans la mesure du possible, les venues d’eau seront observées pendant plusieurs jours (éventuellement plusieurs semaines en fonction de la configuration) avec des mesures de débit, température, conductivité et des analyses chimiques et microbiologiques. En fonction des observations réalisées, les venues d’eau pourront être captées de manière séparée. Les eaux souterraines captées dans les tuyaux de drainage seront finalement acheminées vers une chambre de collecte.

Pendant les travaux de renouvellement de la source « Glabach », la source ne sera pas utilisée pour l’alimentation en eau potable de la commune de Nommern.

 

Die Quelle « Glabach » befindet sich an der südlichen Grenze zwischen den Gemeinden Nommern und Mersch und liegt am Rande des Waldes « Stackels » der steil zum Beringerberg Plateau hin ansteigt. Die Quellenfassung « Glabach » wurde um 1900 gebaut und 1984 neu gefasst.

Das gelegentliche Vorhandensein von « Escherichia coli »-Bakterien und schnelle Temperaturschwankungen der Quelle « Glabach » nach starken Regenfällen deuten auf Infiltrationen des naheliegenden Flussbettes hin. Die Gemeinde Nommern hat entschieden die Quellenfassung zu erneuern um die Qualität des Wassers zu gewährleisten und möglicherweise die Durchflussmenge zu erhöhen.

Um die Quellenfassung « Glabach » zu erneuern, ist es notwendig, die Wasser-Austrittsstellen freizulegen. Anschließend werden diese über mehrere Tage (je nach Konfiguration auch mehrere Wochen) mithilfe von Durchfluss, Temperatur und Leitfähigkeitsmessungen sowie chemischen und mikrobiologischen Analysen beobachtet. Entsprechend den Resultaten können die Austrittsstellen separat gefasst werden. Das in den Drainagerohren gesammelte Grundwasser wird schließlich in einen Sammelschacht geleitet.

Während der Erneuerungsarbeiten wird die Quelle « Glabach » nicht zur Trinkwasserversorgung der Gemeinde Nommern genutzt.​

Aller au contenu principal