Aarbechten an der Rue Principale zu Noumer

Aarbechten an der Rue Principale zu Noumer

Mir deele mat datt, am Kader vun Aarbechte beim neien Traffo vun der CREOS, de Verkéier zu Noumer an der Rue Principale CR306, méi genau tëschent der Kräizung fir erop an d’ Rue Neuve an d’ Rue Nommerlayen, vum 31. Januar bis den 10. Mäerz mat Luuchte gereegelt gëtt.

Vum 13. Februar ab 7 Auer bis Ënn vun den Aarbechten, mee héchstens awer bis de 15. Februar um 18 Auer, ass dat Stéck Strooss, ausser fir Foussgänger a Vëloen, komplett gespaart. Eng Deviatioun gëtt gezeechent.

Déi 3 Deeg kann den RGTR Noumer an den Aechelbour deemno net ufueren, sou datt déi Deeg kee Bus vun der Linn 232 hei zu Noumer duerchfiert.

Nous vous informons qu’en raison de travaux sur le nouveau transformateur de Creos, la circulation dans la rue Principale à Nommern, dans la section comprise entre les intersections avec la rue Neuve et la rue Nommerlayen, sera réglée par des feux de signalisation du 31 janvier au 10 mars.

Du 13 février à partir de 7 heures jusqu’à la fin des travaux, mais tout au plus jusqu’au 15 février à 18 heures, ce tronçon sera complètement fermé à la circulation, à l’exception des piétons et des cyclistes.

Aucun bus du RGTR ne circulera pendant ces trois jours dans la localité de Nommern et Aechelbour.

Avis au plublic en matière de circulation

RGTR  – AVIS Perturbation 2023/058 du 03.02.2023

Energie Spuerconcours vun der Klima-Agence

Energie Spuerconcours vun der Klima-Agence

Vom 1. Februar bis zum 31. März 2023

Energie-Spuerconcours 2023: 

Melden Sie sich an und haben Sie die Chance, ein Elektrofahrrad zu gewinnen!

Sie wollen Ihren Energieverbrauch optimieren? Dann machen Sie beim Energie-Spuerconcours 2023 mit und gewinnen Sie tolle Preise!

————————————————————————————————————————————–

Energiesparen ist das Gebot der Stunde. Viele Haushalte überdenken derzeit ihre Gewohnheiten und versuchen, keine Energie zu vergeuden.

Haben auch Sie vor, Ihren Energieverbrauch zu optimieren, Ihre Abhängigkeit von Energielieferungen in Krisenzeiten zu verringern und zum Klimaschutz beizutragen?

Was müssen Sie dafür tun?

Die Herausforderung des Wettbewerbs besteht darin, den Energieverbrauch zwischen dem 1. Februar und dem 31. März 2023 zu senken. Dieser Zeitraum wird mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres verglichen.

Um teilzunehmen müssen Sie mit Gas oder Strom heizen und uns Ihre Verbrauchswerte des Vorjahres auf unserer Webseite energie-spuerconcours.lu hinterlegen oder per Mail an spuerconcours@klima-agence.lu schicken.  Sie finden diese Werte im Kundenportal  Ihres Energieversorgers.

Am Ende des Wettbewerbszeitraums reichen Sie uns dann die Verbrauchsdaten für den gleichen Zeitraum dieses Jahres ein.

Für weitere Informationen zum Wettbewerb und Zugang zum Teilnahmeformular besuchen Sie https://www.klima-agence.lu/de/energie-spuerconcours-2023.

Du 1er février au 31 mars 2023

Energie-Spuerconcours 2023 :  inscrivez-vous et tentez de remporter un vélo électrique !

Vous voulez optimiser votre consommation d‘énergie ? Alors participez au Energie-Spuerconcours 2023 de Klima-Agence et gagnez de superbes prix !

————————————————————————————————————————————–Les économies d’énergie sont dans l’air du temps. Beaucoup de ménages repensent actuellement leur comportement en évitant le gaspillage d’énergie.

Vous aussi, vous avez l‘intention d‘optimiser votre consommation d‘énergie, de réduire votre dépendance aux approvisionnements d’énergie en période de crise et de contribuer à la protection du climat ?

Comment participer ?

Le défi du concours consiste à réduire la consommation d‘énergie des ménages luxembourgeois entre le 1er février et le 31 mars 2023. Cette période sera comparée à la même période de l‘année précédente.

Pour participer, vous devez chauffer au gaz ou à l’éléctricité et nous déposer vos valeurs de consommation de l‘année précédente sur notre site web energie-spuerconcours.lu ou les envoyer par mail à spuerconcours@klima-agence.lu. Vous trouverez ces valeurs sur le portail client de votre fournisseur d‘énergie.

À la fin de la période du concours, vous nous soumettrez les données de consommation pour la même période de cette année.

Pour plus d‘informations sur le concours et pour accéder au formulaire de participation, rendez-vous sur https://www.klima-agence.lu/fr/energie-spuerconcours-2023.

Aarbechten an der Rue Principale zu Noumer

Aarbechten um CR115 tëschent Kruuchten an dem Rouscht

– – Op eis Demande hin ass dëse Chantier no hanne verluecht ginn a fänkt réischt den 13. Februar un, nodeems déi Aarbechten un der Bréck zu Colmer ofgeschloss sinn. – –

D’Administratioun vun de ponts et chaussées deelt mat datt am Kader vun Aarbechten um CR115, tëschent Kruuchten an den Rouscht, de Verkéier vum 1. Februar bis den 1. Mee mat Luuchte gereegelt gëtt.

– – Suite à notre demande, le début de ces travaux a été reporté et ne commencera que le lundi 13 février 2023, après achèvement des travaux au niveau du pont à Colmar-Berg. – – 

L’administration des ponts et chaussées annonce que, dû à des travaux sur le CR115 entre Cruchten et Roost, le trafic sera réglé moyennant feux tricolores, du 1. février au 1. mai 2023.

Stroossespär tëscht der Tankstell an dem Mr. Goufy zu Colmer

Stroossespär tëscht der Tankstell an dem Mr. Goufy zu Colmer

D’Administratioun vun de ponts et chaussées deelt mat datt d’N7 zu Colmer-Bierg op der Héicht vun der Shell Tankstell an och de CR123 tëscht der Kräizung N7/CR123 an dem Mr.Goufy vum 30. Januar bis den 10. Februar 2023 inclus, wéinst Aarbechte vum OA232, gespaart ginn.

D‘Deviatioun verleeft iwwer de CR123 op Kruuchten a vun do aus iwwert de CR115 a Richtung Rouscht a vice versa. D’Limitatioun vun 3,5t um CR115 ass zu dëser Zäit och opgehuewen.

Wann d’Uertschaft Schieren net muss ugefuer ginn, ass natierlech déi bescht Alternativ iwwert d’A7 ze fuere fir de Chantier ze ëmgoen.

D’Gare vu Colmer-Bierg bleift accessibel vu Colmer-Bierg aus. Déi provisoresch Bréck bleift fir de Verkéier op.

D’Tankstell Shell ass vu Schieren accessibel an de Mr.Goufy vun der Säit vu Colmer-Bierg a Kruuchten aus.

Avis Perturbation vum RGTR 

L’administration des ponts et chaussées annonce que, dû à des travaux sur le OA232, le CR123 sera barrée de la station essence vers Mr. Goufy, du 30 janvier au 10 février inclus.

La déviation se fera par le CR123 vers Cruchten et le CR115 de Cruchten vers Roost, et vice versa. La limitation de 3,5t sur le CR115 est levée Pendant cette période.

Si la localité de Schiren ne doit pas être desservie, la meilleure alternative est de passer par l’A7 pour contourner le chantier.

La gare de Colmar-Berg reste accessible depuis Colmar-Berg. Le pont provisoire reste accessible au traffic routier.

La station-service reste accessible depuis Schieren et Mr. Goufy reste accessible depuis Colmar-Berg et Cruchten.

Avis Perturbation du RGTR

Stroossespär tëscht der Tankstell an dem Mr. Goufy zu Colmer

Stroossespären

D’Administratioun vun de ponts et chaussées deelt mat datt den CR346 (Schrondweiler – Schieren) vum 7. Februar 2022 bis den 18. Mäerz 2022, tëscht dem klenge Buurghaff an dem Mathgeshaff gespaart gëtt. Eng Deviatioun gëtt gezeechent.

L’administration des ponts et chaussées annonce que le CR346 (Schrondweiler – Schieren) sera barré du 7 février 2022 au 18 mars 2022, entre le klenge Buurghaff et le Mathgeshaff. Une déviation sera mise en place.

Dann deelt eis d’Administratioun vun de ponts et chaussées och nach mat datt den CR347 (route de Stegen) zu Schieren vum 14. Februar 2022 bis den 3. Februar 2023 opgrond vu Stroossen- an Infrastrukturaarbechte gespaart gëtt.

Dëst tëscht der Kräizung mat der N7 an der Kräizung mam CR346 (Richtung Schrondweiler). D’Deviatioun verleeft iwwert d’N14, Schrondweiler an da Kruuchten.

L’administration des ponts et chaussées nous annonce également que le CR347 (route de Stegen) sera barré à Schieren du 14 février 2022 au 3 février 2023, en raison de travaux routiers et d’infrastructures.

Ceci entre le croisement avec la N7 et le CR346 en direction de Schrondweiler. La déviation se fait par la N14, via Schrondweiler et Cruchten. 

RGTR – télégramme 2022-047 du 01.02.2022

RGTR – télégramme 2022-047 du 21.02.2022

Mir kruten eng Modifikatioun vun dësem Télégramm, hei deen aktuellen :

RGTR – télégramme 2022-047 du 18.02.2022

Règlement ministériel 033_CR346_Schrondweiler-Schieren_07-02-2022

Wéinst dem Bau vun engem Regenüberlaufbeckenass ab e Méindeg dem 11. Oktober bis viraussiichtlech Enn Hierscht 2022 den Ale ​Wee zu Noumer gespaart, tëscht dem Haus Nummer 9 an der Nummer 11.  

Avis public en matière de circulation Ale Wee à Nommern

op en Neits randaléiert

op en Neits randaléiert

An der leschter Nuecht (vum 25. op de 26. August) hunn eng oder méi Persounen hirer Aggressioun fräie Laf gelooss an um Schoulcampus hei zu Noumer randaléiert.

Sou wéi et ausgesäit, ass dobäi e Poteau an den Asaz komm, fir haaptsächlech déi gliese Scheiwe vun Dieren a Fënsteren, besonnesch vun der neier Schoul, der Maison Relais an dem Festsall am Keller, grad esou wéi d’Bushaischen um Parking bei der Schoul ze verwüsten. Déi betraffe Persoune wollten sech ausserdeem Zougang an d’nei Schoul verschafen an hunn dobäi och de Kader vun enger oder méi Fënstere beschiedegt. Weiderhi goufen och d’Fënstere vun Autoen ageschloen.

De Schäfferot ass entsat iwwer d’Ausmooss vun de Beschiédegungen. D’Police huet Protokoll erstallt an Agente vun der Spuresécherung waren op der Plaz. An deem Kontext rifft de Schäfferot alleguer d’Awunner an eisen Dierfer dozou op, wa si eppes Verdächteges gesinn oder héieren, net ze zécken an d’Police ze ruffen. Et ass net fir d’éischte Kéier, datt Vandalismus an eiser Gemeng bedriwwe ginn ass, mee an dësem Fall ass d’Police nach an der Nuecht geruff ginn, an eng oder méi Persounen konnten interpelléiert ginn.

 

La nuit dernière (du 25 au 26 août), une ou plusieurs personnes ont laissé libre cours à leur agressivité et se sont déchaînées sur le campus scolaire ici à Nommern.

Il semblerait qu’un poteau ait été utilisé, principalement sur les vitres de portes et fenêtres, notamment de la nouvelle école, de la Maison Relais et de la salle des fêtes « Keller », tout comme sur l’ abribus du parking de l’école. Il semble que les personnes impliquées voulaient en outre accéder à la nouvelle école et ont ainsi endommagé le cadre d’une ou plusieurs fenêtres. Des vitres de voitures ont également été brisées.

Le collège des bourgmestre et échevins est consterné par l’ampleur des endommagements. La police a dressé protocole et des agents du service du relevé de traces étaient sur place. Dans ce contexte, le collège échevinal fait appel à tous les habitants de nos villages à ne pas hésiter à appeler la police s’ils voient ou entendent quelque chose de suspect. Ce n’est pas la première fois que des actes de vandalisme sont perpétrés dans notre commune, mais dans ce cas la police a été appelée la nuit au moment des faits, et une ou plusieurs personnes ont pu être interpellées.

Gratis schwamme fir eis Kanner um Camping Nommerlayen

Gratis schwamme fir eis Kanner um Camping Nommerlayen

Fir déi kierperlech Aktivitéit vun de Kanner aus eiser Gemeng ze ënnerstëtzen huet de Schäfferot, mam Accord vum Gemengerot, en Ofkommes mat de Responsabele vum Eurocamping Nommerlayen getraff an en Deal fir eis Mannerjäreg ausgeschafft.

Ab dësem Joer kënne Kanner ënner 18 Joer, déi an eiser Gemeng liewen, gratis op de Camping schwamme goen. Dobäi gëtt een Deel vun de Käschte vum Camping gedroen an een Deel vun der Gemeng.

Wann de Camping komplett beluecht ass, ass d’Entrée an d’Schwämm just fir Campingsgäscht méiglech. Dofir muss een onbedéngt ier ee seng Visitt an der Schwämm plangt op de Site https://www.nommerlayen-ec.lu/de/schwimmbaeder.html kucke goen oder uruffen op der Nummer 87 80 78. Wann d’Schwämm fir Leit vu baussen zou ass, gëllt et natierlech dëst ze respektéieren.

Fir dat dëse Projet och an Zukunft nach kann esou weider lafen, gëllt et sech un e puer Konditiounen ze halen:

 • All Kand muss all Kéier seng gülteg Carte d’identité virweise fir gratis eran ze kommen.
 • Richtegt Schwammgezei ass Flicht!
 • Aus hygieenesche Grënn sinn normaalt Gezei a Sportsgezei an der Schwämm net erlaabt, genau sou wéi Ënnerwäsch ënner de Schwammsaachen.
Projets de modifications ponctuelles du PAG et du PAP « Quartiers existants »

Projets de modifications ponctuelles du PAG et du PAP « Quartiers existants »

Hei fannt Dir d’Dossieren zu de punktuellen Ännerungen vum PAG a vum PAP “Quartiers existants” zu Schrondweiler an der Rue Principale.

RGTR – Linn 232

RGTR – Linn 232

Wéinst der Stroossespär zu Uewerglabech kann den RGTR Bus mat der Linn 232, vum 28. Februar bis viraussiichtlech Enn Oktober 2022, d’Arrête ‘Kapell’ zu Uewerglabech a ‘Peffeschhaff’ zu Nidderglabech leider net ufueren.

De Bus fiert an dëser Zäit vu Miesdref iwwer Essen, Kruuchten a Schrondweiler op Noumer an da weider Richtung Fiels bis op Haler.

Wéinst der Stroossespär zu Uewerglabech kann den RGTR Bus mat der Linn 232, vum 28. Februarbis viraussiichtlech Enn Oktober 2022, d’Arrête ‘Kapell’ zu Uewerglabech a ‘Peffeschhaff’ zu Nidderglabech leider net ufueren.

De Bus fiert an dëser Zäit vu Miesdref iwwer Essen, Kruuchten a Schrondweiler op Noumer an da weider Richtung Fiels bis op Haler.

Schoulbuslinn 447

Schoulbuslinn 447

Ab dem Méindeg, 21. Februar hunn eis Noumer a Schrondweiler Lycéesschüler nees d’Méiglechkeet e Bus fir op Ettelbréck an hire Lycée ze kréien. D’Schoulbuslinn 447 ‘Heffingen – Mersch – Ettelbruck’ fiert ab dann all Dag um 07:13 zu Noumer fort, iwwer Schrondweiler bis op Kruuchten, a vun do aus wéi gewinnt bis weider op Ettelbréck.

De genauen Horaire fannt Dir hei am Avis 2022-13

D’Nordstadjugend stellt sech vir

D’Nordstadjugend stellt sech vir

D’Nordstadjugend, dat sinn 2 Jugendhaiser an e Service Regional, organiséiert flott Aktivitéiten fir Jonker tëscht 12 a 26 Joer.

Kuckt Iech hir Aktivitéiten hei bei eis um Site ënner Citoyens > VOLET SOCIAL > Jeunesse un oder gitt bei Si op de Site nner www.nordstadjugend.lu.

Eau potable – dérogation

Eau potable – dérogation

Il est porté à la connaissance des habitants concernés que par arrêté du 28 septembre 2021, les Ministres de la Santé respectivement de l’Environnement ont accordé une dérogation, pour une période de 3 ans, concernant la valeur paramétrique du métabolite* 2,6-dichlorobenzamide de l’eau destinée à la consommation humaine.

Es wird den Anschlussnehmern mitgeteilt, dass durch gemeinsamen Beschluss der Gesundheitsministerin und der Umweltministerin vom 28. September 2021, eine Ausnahme für die Dauer von 3 Jahren gegenüber dem reglementarischen Grenzwert des im Trinkwasser enthaltenen Metabolits* 2,6-dichlorobenzamide erteilt wurde. 

Vandalismus hei zu Noumer

Vandalismus hei zu Noumer

Leider sinn Enn November an och déi lescht Deeg nees eng ganz Rei Géigestänn an der Ëmgéigend vun der Gemeng an der Schoul zerstéiert a beschiedegt, notamment verschleeft ginn. Well dat net fir d’éischt ass, an eis Aarbechter, séit elo schonn enger Rei Méint, ëmmer erëm Glasschierbelen, Fläschen, Zigarettestëmp an allerlee Dreck ronderëm d’Schoul, wou all Dag kleng Kanner spillen, ewech botzen ass et un der Zäit dës traureg Tatsaach ëffentlech ze maachen.

D’Gemeng huet Plainte agereecht a setzt verstäerkt ob Kontrollen duerch d’Police a Mataarbechter vun der Gemeng.

Sollt Dir eppes heivu matkritt hunn oder an Zukunft matkréien, dann zéckt net dëst direkt bei eis oder bei der Police ze mellen.

Natur- & Geopark Mëllerdall Expo

Natur- & Geopark Mëllerdall Expo

Ausstellung des Natur- & Geopark Mëllerdall

Entdecken Sie in der frisch überarbeiteten Dauerausstellung des Natur- & Geopark Mëllerdall die Entstehung des besonderen geologischen, natürlichen und kulturellen Erbes der Region. Sie erzählt von der Entstehung des geologischen Untergrundes als Meeresboden und von der Formung der Landschaft, nachdem der Meeresboden festes Land geworden war. Sie greift die menschliche Nutzung natürlicher Ressourcen von der Steinzeit bis in die Neuzeit auf und erklärt dabei die Entstehung der Kulturlandschaft mit ihrer Vielzahl ökologischer Nischen.

Der Besuch der interaktiven Ausstellung ist kostenlos. Sie befindet sich an folgender Adresse: 6, rue de l’auberge in Beaufort. Die aktuellen Öffnungszeiten finden Sie hier.

https://www.naturpark-mellerdall.lu/die-region-entdecken/ausstellung/

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Sécher mam Vëlo

Sécher mam Vëlo

De Gebrauch vum Vëlo ass an de leschte Jore staark geklommen. Fir déi Eng ass et ee rengt Fortbeweegungsmëttel fir all Dag op d’Aarbecht ze fueren, fir déi Aner ass et e Moyen fir Sport ze maachen oder e gëtt ganz einfach als Fräizäitgerät genotzt.

Egal wéi, de Vëlo ass aus dem Alldag net méi wech ze denken an d’Pandemie huet dat zousätzlech nach beschleunegt.

D’Zesummeliewen tëschent Cyclist, Foussgänger an dem motoriséierte Verkéier klappt net ëmmer. Dofir huet d’Police dëst Joer hier éischt Campagne gestart. Ziel ass et, dëst Zesummeliewen, d’Verkéierssécherheet an d’géigesäitegt Verständnes ze verbesseren.

Eis Campagne soll an éischter Linn präventiv sinn.

Messagen fir déi motoriséiert Chaufferen:

 • Stellt Iech net op Vëlos-Pisten.
 • Passt op de Cycliste op, hie gehéiert zu deene Vulnérabelen am Verkéier.
 • Denkt un de Schëllerbléck wann Dir Är Autos-Dier opmaacht.
 • Wann Dir op enger Kräizung ofbéit, passt op den doudege Wénkel op.
 • Denkt beim Iwwerhuelen un de Sécherheetsofstand vun 1.5m.

Messagen fir den Cycliste:

 • Fuert defensiv, et ass besser net op säi Recht ze pochen.
 • Dir sidd eng schmuel Silhouette, denkt drun gutt gesinn ze ginn.
 • Besonnesch bei schlechtem Wieder an nuets muss Äre Vëlo gutt beliicht sinn, zéckt och net entspriechend Kleedung unzedoen.
 • Op der Kräizung direkt niewent engem Gefier stoen ze bleiwen ass net di beschte Plaz. De Chauffer besonnesch vu grousse Gefierer riskéiert iech net ze gesinn.
 • Den Helm gehéiert op de Kapp.

Messages communs:

 • De Code de la route ass fir jiddereen do.
 • Respektéiert een deen aneren.

Sech geint den Vëlos-Déifstall schützen ass och en wichtegt Thema. Doweinst huet Police en Zousatz op der Police App bei gesaat, fir do den Vëlo respektiv aner Wertsaachen an enger Cloud um Smartphone selwer ze enregistreieren,  an am Fall vun engem Déifstall do wichteg Mierkmaler ( Châssis Nummer, Marque, Modelle, Farw)  vum Vëlo kennen un Police wieder ze ginn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Virtuell Visite vum Chantier vun der Glabecher Quell

Virtuell Visite vum Chantier vun der Glabecher Quell

Virtuell Visite vum Chantier vun der Glabecher Quell

Virtuell Visite  vum Chantier vun der Glabecher Quell

www.schroeder.lu/glabach

 

La source « Glabach » se situe à la limite sud entre les communes de Nommern et de Mersch. Elle se trouve en bordure de la forêt du « Stackels » qui monte en forte pente vers le plateau de Beringerberg. L’ouvrage de captage « Glabach » a été construit vers 1900 et a été réaménagé en 1984.

La présence ponctuelle de la bactérie « Escherichia coli » et les fluctuations rapides de la température de la source « Glabach », après de fortes pluies, laissent penser à des infiltrations depuis le cours d’eau voisin. Les responsables de la commune de Nommern ont décidé de renouveler l’ouvrage de captage pour garantir la sécurité qualitative et éventuellement augmenter les débits.

Pour renouveler l’ouvrage de captage de la source « Glabach », il est nécessaire de faire un terrassement pour mettre à jour les venues d’eau. Dans la mesure du possible, les venues d’eau seront observées pendant plusieurs jours (éventuellement plusieurs semaines en fonction de la configuration) avec des mesures de débit, température, conductivité et des analyses chimiques et microbiologiques. En fonction des observations réalisées, les venues d’eau pourront être captées de manière séparée. Les eaux souterraines captées dans les tuyaux de drainage seront finalement acheminées vers une chambre de collecte.

Pendant les travaux de renouvellement de la source « Glabach », la source ne sera pas utilisée pour l’alimentation en eau potable de la commune de Nommern.

 

Die Quelle « Glabach » befindet sich an der südlichen Grenze zwischen den Gemeinden Nommern und Mersch und liegt am Rande des Waldes « Stackels » der steil zum Beringerberg Plateau hin ansteigt. Die Quellenfassung « Glabach » wurde um 1900 gebaut und 1984 neu gefasst.

Das gelegentliche Vorhandensein von « Escherichia coli »-Bakterien und schnelle Temperaturschwankungen der Quelle « Glabach » nach starken Regenfällen deuten auf Infiltrationen des naheliegenden Flussbettes hin. Die Gemeinde Nommern hat entschieden die Quellenfassung zu erneuern um die Qualität des Wassers zu gewährleisten und möglicherweise die Durchflussmenge zu erhöhen.

Um die Quellenfassung « Glabach » zu erneuern, ist es notwendig, die Wasser-Austrittsstellen freizulegen. Anschließend werden diese über mehrere Tage (je nach Konfiguration auch mehrere Wochen) mithilfe von Durchfluss, Temperatur und Leitfähigkeitsmessungen sowie chemischen und mikrobiologischen Analysen beobachtet. Entsprechend den Resultaten können die Austrittsstellen separat gefasst werden. Das in den Drainagerohren gesammelte Grundwasser wird schließlich in einen Sammelschacht geleitet.

Während der Erneuerungsarbeiten wird die Quelle « Glabach » nicht zur Trinkwasserversorgung der Gemeinde Nommern genutzt.​

Aller au contenu principal