Verkéiersreegelung am Kader vum Télévie

Verkéiersreegelung am Kader vum Télévie

Léif Awunnerinnen an Awunner vun der Noumer Gemeng,

Am Kader vum groussen Télévie-Dag, dëse Samschdeg 20. Abrëll 2024 am Zentrum vun Noumer, wëlle mer Iech iwwer d’Reglementatioun vum Verkéier informéieren (weider liesen)

 

Chères concitoyennes, chers concitoyens de la commune de Nommern,

Nous souhaitons vous informer de la règlementation de la circulation mise en place dans le cadre de la grande journée Télévie de samedi 20 mars 2024, dont les festivités auront lieu au centre de Nommern (lire la suite)

Avis officiel – Règlement de la circulation

Gréngschnëttsammel- plaz zou den 20.04

Gréngschnëttsammel- plaz zou den 20.04

Well den Haff beim Betrib Petry zu Noumer (2, rue Principale) e Samschdeg den 20.04. am Kader vum Télévie-Dag zu Noumer als Parking gebraucht gëtt, ass deen Dag d’Gréngschnëttsammelplaz zou ! Merci fir Äert Versteesdemech.

Samedi, le 20 avril l’aire de collecte pour déchets verts à Nommern, 2, rue Principale (exploitation agricole Petry) sera fermée alors que la surface en question servira de parking à l’occasion de la “Journée Télévie” à Nommern. Merci pour votre compréhension et collaboration.

Stroossespär zu Schrondweiler op der Haaptstrooss

Stroossespär zu Schrondweiler op der Haaptstrooss

Den 10. Abrëll 2024 ass dat Stéck vun der Rue Principale zu Schrondweiler (CR 115) tëschent der Kräizung mat der Kierchestrooss an der Kräizung mat der Rue de la Gare gespaart.

D’Ëmleedung fir an d’Rue de la Gare zu Schrondweiler a fir op Noumer geet duerch d’Rue de l’École (CR 119) zu Schrondweiler, dann iwwer den CR 306 (Rue Principale) zu Noumer an erëm iwwer den CR 346 Richtung Schrondweiler.

Vum 2. bis de 26. Abrëll 2024 ass de Busarrêt (Lignes RGTR 231, K08 an K13) op der Haaptstrooss zu Schrondweiler beim Trafos-Haischen, duerch e provisoresche Busarrêt op Héicht vun der Pétanque-Piste (vis-à-vis vum Haus n° 13) ersat, an et ass verbueden um Parksträife laanscht de provisoresche Busarrêt ze parken.

Well de Schantjen zum Deel Aarbechten am Trottoir op Héicht vum Trafos-Haische mat sech bréngt, sinn d’Foussgänger wärend der ganzer Dauer vun den Aarbechten obligéiert iwwer den Trottoir op der géigeniwwer geleeëner Stroossesäit ze goen.

Le 10 avril 2024, le tronçon de la Rue Principale (CR115) à Schrondweiler entre l’intersection avec la Kierchestrooss et l’intersection avec la Rue de la Gare (CR346) sera barré à toute circulation.

La déviation vers la Rue de la Gare à Schrondweiler et vers la localité de Nommern ménera via la Rue de l’École à Schrondweiler (CR 119), le CR 306 (Rue Principale) à Nommern et le CR 346 en direction de Schrondweiler.

A partir du 2 et jusqu’au 26 avril 2024, l’arrêt de bus (Lignes RGTR 231, K08 et K13) situé Rue Principale à Schrondweiler près du poste transformateur, est remplacé par un arrêt de bus provisoire à hauteur de la piste de pétanque (en face de la maison n° 13).

Pendant toute cette durée, il est interdit de stationner sur la bande de stationnement longeant l’arrêt de bus provisoire.

En raison de travaux dans le trottoir à hauteur du poste transformateur, les piétons sont obligés d’emprunter le trottoir de l’autre côté de la Rue Principale.

Schrondweiler (CR 115) – Route barrée et arrêt de bus déplacé

 

Orange Week 2023

Orange Week 2023

Gewalt géint Fraen a Meedercher ass nach ëmmer eng vun den heefegsten Mënscherechtsverletzungen weltwäit. Och zu Lëtzebuerg sinn zwee Drëttel vun all de Fraen op d’mannst  eemol vun dëser Gewalt betraff.

Zur Geleeënheet vum Internationalen Dag fir d’Ofschafe vu Gewalt géint Fraen a Meedercher mécht d’Gemeng Noumer bei der Sensibiliséirungskampagne Orange Week mat, andeems mir d’Gemengegebai vum 25. November bis den 10. Dezember 2023 orange beliichten, an esou och eis Solidaritéit mat den Affer vu Gewalt ausdrécken.

De ganze Programm vun der Orange Week fannt Dir hei : Orange Week – Activités du CNFL – Conseil national des Femmes du Luxembourg an hei: LËT’Z SAY NO | Facebook.

 

Wann Dir selwer Affer vu Gewalt sidd, dann zéckt net op der Helpline unzeruffen (Telefonsnummer 2060-1060).

Zäitweileg Spärung vum Wanderwee N5

Zäitweileg Spärung vum Wanderwee N5

Zäitweileg Spärung vum Wanderwee N5

Update:

D’Aarbechten um Wanderwee N5 konnte scho gemaach ginn an de Wee ass nees op. Mee wéi an all Bësch bei dësem stiermesche Wieder gëllt et ëmmer virsiichteg ze sinn a gutt opzepassen.

 

Duerch d’Ofstierwe vun enger Rei vu Beem an déi domat verbonne Gefore war d’Gemeng am spéide Fréijoer gezwongen, no Ofsprooch mat eisem Fierschter, de Wanderwee N5 zu Schrondweiler ze späre fir eis Wanderer net a Gefor ze bréngen.

Duerch Gesetzer a Veruerdnunge fir d‘Erhalen an de Schutz vun den Aarten an hire Liewesraim konnten déi néideg Sécherungsschnëtt net dee Moment, am Ufank vun der Vegetatiounsperiod, gemaach ginn. Mat Récksiicht op den Naturschutz hu mir elo zesumme mat der Natur- a Bëschverwaltung e Plang ausgeschafft fir dës Sécherungsaarbechten auszeféieren, an dobäi an engems déi vill wichteg Hielen an den ofgestuerwene Beem, déi vu grousser Wichtegkeet fir d’Erhale vun den Aarten sinn, kënnen ze notzen.

Mir sinn deemno frou Iech matzedeelen datt dës Aarbechten an deenen nächste Méint duerchgefouert kënne ginn, a mir hoffen datt de Wee pénktlech fir dat neit Joer nees opgemaach ka ginn. Och freet et eis datt eng Rei Beem sech an dëse leschte Méint nees vun der Dréchent erhuele konnten, an eis dann fir de Moment mol erhale bleiwe kënnen.

Eise Fierschter, den Här Gilles Schneider behält d‘Situatioun fir eis am An an informéiert eis wann den Zoustand vun de Beem sech verschlechtere sollt (Tél. : 621 202 159).

Dat gesond Holz vun dëse Sécherungsschnëtt kann dann och als Brennholz un eis Bierger verkaaf ginn.

Déi Beem déi schonn ze wäit ofgestuerwe sinn a fir d’Sécherheet vun de Wanderer ëmgeluecht musse ginn, bleiwen am Bësch leie fir den Ökosystem am Bësch ze erhalen a bäizedroe Kuelestoff ze späicheren.

Noumer, de 30. Oktober 2023

de Schäfferot

Fermeture temporaire du sentier N5

Actualisation :

Les travaux sur le chemin de randonnée N5 ont déjà pu être réalisés et le chemin est de nouveau ouvert. Mais malgré tout il faut toujours être prudent et faire attention, comme dans chaque forêt par ce temps orageux.

 

Suite au dépérissement avancé de plusieurs arbres situés à proximité du sentier N5 et du risque imminent d’incident pour les usagers des sentiers récréatifs résultant, l’Administration Communale de Nommern, en concertation avec le préposé-forestier, était obligée de procéder au courant du printemps 2023 à la fermeture temporaire du sentier N5 situé à Schrondweiler, dans la forêt dite « Schrondweiler-Säitert ».

En conformité aux lois et règlementations en vigueur stipulant la préservation et la protection des espèces, ainsi que de leurs habitats, la coupe de sécurisation y relative n’a pourtant pas pu être réalisée en début de la période de végétation. Afin de respecter ainsi au maximum la conservation de la nature, l’Administration Communale de Nommern, en collaboration avec l’Administration de la Nature et des Forêts a élaboré un planning des travaux de sécurisation, tout en respectant que les arbres en stade de dépérissement présentent souvent de nombreuses cavités d’une grande importance en tant qu’habitats d’espèces.

Partant nous avons le plaisir d’annoncer que les travaux mentionnés vont être réalisés dans les mois à venir et seront probablement achevés pour le Nouvel An. De plus, quelques arbres ont pu régénérer le déficit en précipitations durant l’actuelle période de végétation. Leur abattage ne s’avère plus indispensable à ce stade. Pourtant, l’état phytosanitaire sera observé régulièrement par le préposé de la nature et des forêts local, M. Schneider Gilles, qui pourra être contacté en cas d’observation de dégradation d’état de santé des arbres restants. (Tél. : 621 202 159)

Le bois sain, en provenance de cette coupe de sécurisation, sera commercialisé au bénéfice des habitants de la Commune de Nommern en vue de satisfaire à la demande en bois de chauffage local.

Les arbres présentant un stade de dépérissement trop avancé, dont l’abattage s’avère indispensable en vue de la sécurisation du sentier et des infrastructures, seront conservés sur place en parterre en forêt, afin de contribuer activement à la conservation de l’écosystème forestier et au stockage du carbone.

Nommern, le 30 octobre 2023

le collège des bourgmestre et échevins

Vereedegung vun den dräi neie Gemengerotsmemberen

Vereedegung vun den dräi neie Gemengerotsmemberen

No de Komplementarwalen vum 8. Oktober 2023 huet d’Buergermeeschtesch Sophie Diderrich den 20. Oktober déi dräi nei Gemengerotsmemberen vereedegt: Philippe Metz vun Noumer, Celia Reckinger vu Schrondweiler a Luc Watgen vu Kruuchten. Domat ass eise Gemengerot elo komplett.

 

 

 

 

 

vu lénks no riets: Lucien Schabot, Nicolas Decker, Marc Zenners, Sophie Diderrich, Luc Watgen, Guy Biren, Ariane Toepfer, Celia Reckinger, Philippe Metz

Komplementarwale vum 8. Oktober 2023

Komplementarwale vum 8. Oktober 2023

Entgéint deene Resultater déi an de fréie Mueresstonne vum 09/10/2023 an der nationaler Press zirkuléiert sinn, sinn hei déi korrekt Resultater vun de Komplementarwalen vum 08/10/2023 fir d’Gemeng Noumer. Gewielt sinn deemno de Philippe Metz, d’Celia Reckinger an de Luc Watgen.

Contrairement aux résultats circulant dans la presse indigène en début de journée du 09/10/2023, ci-suivant les résultats corrects des élections communales complémentaires du 08/10/2023 dans la commune de Nommern. Sont donc à considérer comme élus: Philippe Metz, Celia Reckinger et Luc Watgen.

 

D’Kanner ginn nees an d’Schoul – rentrée scolaire

D’Kanner ginn nees an d’Schoul – rentrée scolaire

Preparéiert är Kanner op d’Rentrée an erkläert hinne wéi si sech am Stroosseverkéier richteg verhalen an op wat si op hirem Schoulwee oppasse mussen.

Préparez vos enfants à la rentrée scolaire et expliquez-leur le comportement à adopter dans la circulation routière et ce à quoi ils doivent faire attention sur le chemin de l’école.

Komplementarwalen

Komplementarwalen

D’Inneministesch huet d’Komplementarwale fir eis Gemeng op den 8. Oktober 2023 fixéiert.

Hei fannt Dir weider Informatiounen dozou.

Et ass virgesinn, datt dësen Avis an der Woch vum 24. Juli un alleguer d’Stéid an eiser Gemeng verdeelt gëtt.

Avis – candidatures, listes électorales, vote par correpondance

Mitteilung – Kandidaturen, Wählerlisten, Briefwahl

D’Formulaire fir d’Bréifwal unzefroen, oder Iech an d’Wielerlëschten anzeschreiwen, fannt Dir an der Rubrik

‘Media Center’ hei uewe riets, ënner ‘Formulaires à télécharger’.

Hei de link:

Formulaires à télécharger

Dépôt des listes électorales arrêtées provisoirement

Modifications ponctuelles du PAG et PAP QE à Schrondweiler – Rue Principale approuvées

Modifications ponctuelles du PAG et PAP QE à Schrondweiler – Rue Principale approuvées

op en Neits randaléiert

op en Neits randaléiert

An der leschter Nuecht (vum 25. op de 26. August) hunn eng oder méi Persounen hirer Aggressioun fräie Laf gelooss an um Schoulcampus hei zu Noumer randaléiert.

Sou wéi et ausgesäit, ass dobäi e Poteau an den Asaz komm, fir haaptsächlech déi gliese Scheiwe vun Dieren a Fënsteren, besonnesch vun der neier Schoul, der Maison Relais an dem Festsall am Keller, grad esou wéi d’Bushaischen um Parking bei der Schoul ze verwüsten. Déi betraffe Persoune wollten sech ausserdeem Zougang an d’nei Schoul verschafen an hunn dobäi och de Kader vun enger oder méi Fënstere beschiedegt. Weiderhi goufen och d’Fënstere vun Autoen ageschloen.

De Schäfferot ass entsat iwwer d’Ausmooss vun de Beschiédegungen. D’Police huet Protokoll erstallt an Agente vun der Spuresécherung waren op der Plaz. An deem Kontext rifft de Schäfferot alleguer d’Awunner an eisen Dierfer dozou op, wa si eppes Verdächteges gesinn oder héieren, net ze zécken an d’Police ze ruffen. Et ass net fir d’éischte Kéier, datt Vandalismus an eiser Gemeng bedriwwe ginn ass, mee an dësem Fall ass d’Police nach an der Nuecht geruff ginn, an eng oder méi Persounen konnten interpelléiert ginn.

 

La nuit dernière (du 25 au 26 août), une ou plusieurs personnes ont laissé libre cours à leur agressivité et se sont déchaînées sur le campus scolaire ici à Nommern.

Il semblerait qu’un poteau ait été utilisé, principalement sur les vitres de portes et fenêtres, notamment de la nouvelle école, de la Maison Relais et de la salle des fêtes « Keller », tout comme sur l’ abribus du parking de l’école. Il semble que les personnes impliquées voulaient en outre accéder à la nouvelle école et ont ainsi endommagé le cadre d’une ou plusieurs fenêtres. Des vitres de voitures ont également été brisées.

Le collège des bourgmestre et échevins est consterné par l’ampleur des endommagements. La police a dressé protocole et des agents du service du relevé de traces étaient sur place. Dans ce contexte, le collège échevinal fait appel à tous les habitants de nos villages à ne pas hésiter à appeler la police s’ils voient ou entendent quelque chose de suspect. Ce n’est pas la première fois que des actes de vandalisme sont perpétrés dans notre commune, mais dans ce cas la police a été appelée la nuit au moment des faits, et une ou plusieurs personnes ont pu être interpellées.

Gratis schwamme fir eis Kanner um Camping Nommerlayen

Gratis schwamme fir eis Kanner um Camping Nommerlayen

Fir déi kierperlech Aktivitéit vun de Kanner aus eiser Gemeng ze ënnerstëtzen huet de Schäfferot, mam Accord vum Gemengerot, en Ofkommes mat de Responsabele vum Eurocamping Nommerlayen getraff an en Deal fir eis Mannerjäreg ausgeschafft.

Ab dësem Joer kënne Kanner ënner 18 Joer, déi an eiser Gemeng liewen, gratis op de Camping schwamme goen. Dobäi gëtt een Deel vun de Käschte vum Camping gedroen an een Deel vun der Gemeng.

Wann de Camping komplett beluecht ass, ass d’Entrée an d’Schwämm just fir Campingsgäscht méiglech. Dofir muss een onbedéngt ier ee seng Visitt an der Schwämm plangt op de Site https://www.nommerlayen-ec.lu/de/schwimmbaeder.html kucke goen oder uruffen op der Nummer 87 80 78. Wann d’Schwämm fir Leit vu baussen zou ass, gëllt et natierlech dëst ze respektéieren.

Fir dat dëse Projet och an Zukunft nach kann esou weider lafen, gëllt et sech un e puer Konditiounen ze halen:

 • All Kand muss all Kéier seng gülteg Carte d’identité virweise fir gratis eran ze kommen.
 • Richtegt Schwammgezei ass Flicht!
 • Aus hygieenesche Grënn sinn normaalt Gezei a Sportsgezei an der Schwämm net erlaabt, genau sou wéi Ënnerwäsch ënner de Schwammsaachen.
Projets de modifications ponctuelles du PAG et du PAP « Quartiers existants »

Projets de modifications ponctuelles du PAG et du PAP « Quartiers existants »

Hei fannt Dir d’Dossieren zu de punktuellen Ännerungen vum PAG a vum PAP “Quartiers existants” zu Schrondweiler an der Rue Principale.

RGTR – Linn 232

RGTR – Linn 232

Wéinst der Stroossespär zu Uewerglabech kann den RGTR Bus mat der Linn 232, vum 28. Februar bis viraussiichtlech Enn Oktober 2022, d’Arrête ‘Kapell’ zu Uewerglabech a ‘Peffeschhaff’ zu Nidderglabech leider net ufueren.

De Bus fiert an dëser Zäit vu Miesdref iwwer Essen, Kruuchten a Schrondweiler op Noumer an da weider Richtung Fiels bis op Haler.

Wéinst der Stroossespär zu Uewerglabech kann den RGTR Bus mat der Linn 232, vum 28. Februarbis viraussiichtlech Enn Oktober 2022, d’Arrête ‘Kapell’ zu Uewerglabech a ‘Peffeschhaff’ zu Nidderglabech leider net ufueren.

De Bus fiert an dëser Zäit vu Miesdref iwwer Essen, Kruuchten a Schrondweiler op Noumer an da weider Richtung Fiels bis op Haler.

Schoulbuslinn 447

Schoulbuslinn 447

Ab dem Méindeg, 21. Februar hunn eis Noumer a Schrondweiler Lycéesschüler nees d’Méiglechkeet e Bus fir op Ettelbréck an hire Lycée ze kréien. D’Schoulbuslinn 447 ‘Heffingen – Mersch – Ettelbruck’ fiert ab dann all Dag um 07:13 zu Noumer fort, iwwer Schrondweiler bis op Kruuchten, a vun do aus wéi gewinnt bis weider op Ettelbréck.

De genauen Horaire fannt Dir hei am Avis 2022-13

D’Nordstadjugend stellt sech vir

D’Nordstadjugend stellt sech vir

D’Nordstadjugend, dat sinn 2 Jugendhaiser an e Service Regional, organiséiert flott Aktivitéiten fir Jonker tëscht 12 a 26 Joer.

Kuckt Iech hir Aktivitéiten hei bei eis um Site ënner Citoyens > VOLET SOCIAL > Jeunesse un oder gitt bei Si op de Site nner www.nordstadjugend.lu.

Eau potable – dérogation

Eau potable – dérogation

Il est porté à la connaissance des habitants concernés que par arrêté du 28 septembre 2021, les Ministres de la Santé respectivement de l’Environnement ont accordé une dérogation, pour une période de 3 ans, concernant la valeur paramétrique du métabolite* 2,6-dichlorobenzamide de l’eau destinée à la consommation humaine.

Es wird den Anschlussnehmern mitgeteilt, dass durch gemeinsamen Beschluss der Gesundheitsministerin und der Umweltministerin vom 28. September 2021, eine Ausnahme für die Dauer von 3 Jahren gegenüber dem reglementarischen Grenzwert des im Trinkwasser enthaltenen Metabolits* 2,6-dichlorobenzamide erteilt wurde. 

Vandalismus hei zu Noumer

Vandalismus hei zu Noumer

Leider sinn Enn November an och déi lescht Deeg nees eng ganz Rei Géigestänn an der Ëmgéigend vun der Gemeng an der Schoul zerstéiert a beschiedegt, notamment verschleeft ginn. Well dat net fir d’éischt ass, an eis Aarbechter, séit elo schonn enger Rei Méint, ëmmer erëm Glasschierbelen, Fläschen, Zigarettestëmp an allerlee Dreck ronderëm d’Schoul, wou all Dag kleng Kanner spillen, ewech botzen ass et un der Zäit dës traureg Tatsaach ëffentlech ze maachen.

D’Gemeng huet Plainte agereecht a setzt verstäerkt ob Kontrollen duerch d’Police a Mataarbechter vun der Gemeng.

Sollt Dir eppes heivu matkritt hunn oder an Zukunft matkréien, dann zéckt net dëst direkt bei eis oder bei der Police ze mellen.

Natur- & Geopark Mëllerdall Expo

Natur- & Geopark Mëllerdall Expo

Ausstellung des Natur- & Geopark Mëllerdall

Entdecken Sie in der frisch überarbeiteten Dauerausstellung des Natur- & Geopark Mëllerdall die Entstehung des besonderen geologischen, natürlichen und kulturellen Erbes der Region. Sie erzählt von der Entstehung des geologischen Untergrundes als Meeresboden und von der Formung der Landschaft, nachdem der Meeresboden festes Land geworden war. Sie greift die menschliche Nutzung natürlicher Ressourcen von der Steinzeit bis in die Neuzeit auf und erklärt dabei die Entstehung der Kulturlandschaft mit ihrer Vielzahl ökologischer Nischen.

Der Besuch der interaktiven Ausstellung ist kostenlos. Sie befindet sich an folgender Adresse: 6, rue de l’auberge in Beaufort. Die aktuellen Öffnungszeiten finden Sie hier.

https://www.naturpark-mellerdall.lu/die-region-entdecken/ausstellung/

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Sécher mam Vëlo

Sécher mam Vëlo

De Gebrauch vum Vëlo ass an de leschte Jore staark geklommen. Fir déi Eng ass et ee rengt Fortbeweegungsmëttel fir all Dag op d’Aarbecht ze fueren, fir déi Aner ass et e Moyen fir Sport ze maachen oder e gëtt ganz einfach als Fräizäitgerät genotzt.

Egal wéi, de Vëlo ass aus dem Alldag net méi wech ze denken an d’Pandemie huet dat zousätzlech nach beschleunegt.

D’Zesummeliewen tëschent Cyclist, Foussgänger an dem motoriséierte Verkéier klappt net ëmmer. Dofir huet d’Police dëst Joer hier éischt Campagne gestart. Ziel ass et, dëst Zesummeliewen, d’Verkéierssécherheet an d’géigesäitegt Verständnes ze verbesseren.

Eis Campagne soll an éischter Linn präventiv sinn.

Messagen fir déi motoriséiert Chaufferen:

 • Stellt Iech net op Vëlos-Pisten.
 • Passt op de Cycliste op, hie gehéiert zu deene Vulnérabelen am Verkéier.
 • Denkt un de Schëllerbléck wann Dir Är Autos-Dier opmaacht.
 • Wann Dir op enger Kräizung ofbéit, passt op den doudege Wénkel op.
 • Denkt beim Iwwerhuelen un de Sécherheetsofstand vun 1.5m.

Messagen fir den Cycliste:

 • Fuert defensiv, et ass besser net op säi Recht ze pochen.
 • Dir sidd eng schmuel Silhouette, denkt drun gutt gesinn ze ginn.
 • Besonnesch bei schlechtem Wieder an nuets muss Äre Vëlo gutt beliicht sinn, zéckt och net entspriechend Kleedung unzedoen.
 • Op der Kräizung direkt niewent engem Gefier stoen ze bleiwen ass net di beschte Plaz. De Chauffer besonnesch vu grousse Gefierer riskéiert iech net ze gesinn.
 • Den Helm gehéiert op de Kapp.

Messages communs:

 • De Code de la route ass fir jiddereen do.
 • Respektéiert een deen aneren.

Sech geint den Vëlos-Déifstall schützen ass och en wichtegt Thema. Doweinst huet Police en Zousatz op der Police App bei gesaat, fir do den Vëlo respektiv aner Wertsaachen an enger Cloud um Smartphone selwer ze enregistreieren,  an am Fall vun engem Déifstall do wichteg Mierkmaler ( Châssis Nummer, Marque, Modelle, Farw)  vum Vëlo kennen un Police wieder ze ginn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Virtuell Visite vum Chantier vun der Glabecher Quell

Virtuell Visite vum Chantier vun der Glabecher Quell

Virtuell Visite vum Chantier vun der Glabecher Quell

Virtuell Visite  vum Chantier vun der Glabecher Quell

www.schroeder.lu/glabach

 

La source « Glabach » se situe à la limite sud entre les communes de Nommern et de Mersch. Elle se trouve en bordure de la forêt du « Stackels » qui monte en forte pente vers le plateau de Beringerberg. L’ouvrage de captage « Glabach » a été construit vers 1900 et a été réaménagé en 1984.

La présence ponctuelle de la bactérie « Escherichia coli » et les fluctuations rapides de la température de la source « Glabach », après de fortes pluies, laissent penser à des infiltrations depuis le cours d’eau voisin. Les responsables de la commune de Nommern ont décidé de renouveler l’ouvrage de captage pour garantir la sécurité qualitative et éventuellement augmenter les débits.

Pour renouveler l’ouvrage de captage de la source « Glabach », il est nécessaire de faire un terrassement pour mettre à jour les venues d’eau. Dans la mesure du possible, les venues d’eau seront observées pendant plusieurs jours (éventuellement plusieurs semaines en fonction de la configuration) avec des mesures de débit, température, conductivité et des analyses chimiques et microbiologiques. En fonction des observations réalisées, les venues d’eau pourront être captées de manière séparée. Les eaux souterraines captées dans les tuyaux de drainage seront finalement acheminées vers une chambre de collecte.

Pendant les travaux de renouvellement de la source « Glabach », la source ne sera pas utilisée pour l’alimentation en eau potable de la commune de Nommern.

 

Die Quelle « Glabach » befindet sich an der südlichen Grenze zwischen den Gemeinden Nommern und Mersch und liegt am Rande des Waldes « Stackels » der steil zum Beringerberg Plateau hin ansteigt. Die Quellenfassung « Glabach » wurde um 1900 gebaut und 1984 neu gefasst.

Das gelegentliche Vorhandensein von « Escherichia coli »-Bakterien und schnelle Temperaturschwankungen der Quelle « Glabach » nach starken Regenfällen deuten auf Infiltrationen des naheliegenden Flussbettes hin. Die Gemeinde Nommern hat entschieden die Quellenfassung zu erneuern um die Qualität des Wassers zu gewährleisten und möglicherweise die Durchflussmenge zu erhöhen.

Um die Quellenfassung « Glabach » zu erneuern, ist es notwendig, die Wasser-Austrittsstellen freizulegen. Anschließend werden diese über mehrere Tage (je nach Konfiguration auch mehrere Wochen) mithilfe von Durchfluss, Temperatur und Leitfähigkeitsmessungen sowie chemischen und mikrobiologischen Analysen beobachtet. Entsprechend den Resultaten können die Austrittsstellen separat gefasst werden. Das in den Drainagerohren gesammelte Grundwasser wird schließlich in einen Sammelschacht geleitet.

Während der Erneuerungsarbeiten wird die Quelle « Glabach » nicht zur Trinkwasserversorgung der Gemeinde Nommern genutzt.​

Aller au contenu principal