Conservatoire de Musique du Nord – Aschreiwungen

Conservatoire de Musique du Nord – Aschreiwungen

Hei ass d’Brochure d’inscription mat villen Informatiounen an Horairen, an och de Formulaire d’inscription 2022/2023 vun dem Conservatoire du Nord Diekirch/Ettelbréck. Aschreiwunge fir nei Schüler lafen nach bis Samschdes den 22. Mee a vu Méindes dem 30. Mee bis den 11. Juni. 

Et kann een sech och via Internet Site aschreiwen: www.cmnord.lu.

Ab dësem Joer ginn all d’Coursë vun der Gemeng subventionéiert.

Gratis schwamme fir eis Kanner um Camping Nommerlayen

Gratis schwamme fir eis Kanner um Camping Nommerlayen

Fir déi kierperlech Aktivitéit vun de Kanner aus eiser Gemeng ze ënnerstëtzen huet de Schäfferot, mam Accord vum Gemengerot, en Ofkommes mat de Responsabele vum Eurocamping Nommerlayen getraff an en Deal fir eis Mannerjäreg ausgeschafft.

Ab dësem Joer kënne Kanner ënner 18 Joer, déi an eiser Gemeng liewen, gratis op de Camping schwamme goen. Dobäi gëtt een Deel vun de Käschte vum Camping gedroen an een Deel vun der Gemeng.

Wann de Camping komplett beluecht ass, ass d’Entrée an d’Schwämm just fir Campingsgäscht méiglech. Dofir muss een onbedéngt ier ee seng Visitt an der Schwämm plangt op de Site https://www.nommerlayen-ec.lu/de/schwimmbaeder.html kucke goen oder uruffen op der Nummer 87 80 78. Wann d’Schwämm fir Leit vu baussen zou ass, gëllt et natierlech dëst ze respektéieren.

Fir dat dëse Projet och an Zukunft nach kann esou weider lafen, gëllt et sech un e puer Konditiounen ze halen:

 • All Kand muss all Kéier seng gülteg Carte d’identité virweise fir gratis eran ze kommen.
 • Richtegt Schwammgezei ass Flicht!
 • Aus hygieenesche Grënn sinn normaalt Gezei a Sportsgezei an der Schwämm net erlaabt, genau sou wéi Ënnerwäsch ënner de Schwammsaachen.
Mir loossen en 3D Modell vum Terrain vun der Gemeng maachen. Zu dësem Zweck iwwerflitt ab Mëtt Abrëll eng Drone eis Gemeng.

Mir loossen en 3D Modell vum Terrain vun der Gemeng maachen. Zu dësem Zweck iwwerflitt ab Mëtt Abrëll eng Drone eis Gemeng.

3D-Modell der Gemeinde Nommern

Im Rahmen der Erstellung eines 3D-Modells der Gemeinde Nommern wird ab Mitte April 2022 ein Drohnenflug stattfinden.

Der Überflug wird in einer Höhe von etwa 100 Metern über dem Boden mit einer leichten Drohne der Kategorie unter 2 kg durchgeführt.

Dieser Drohnenflug wird keine besonderen Auswirkungen haben und es müssen keine besonderen Maßnahmen ergriffen werden.

Auf den Fotos, die von dieser Drohne für die Erstellung dieses Modells aufgenommen wurden, sind die Gesichter der überflogenen Personen nicht zu erkennen. Es handelt sich ausschließlich um Aufnahmen zu technischen Zwecken. Dieser Überflug erfolgt unter Einhaltung der Vorschriften für die Zivilluftfahrt und der Allgemeinen Datenschutzverordnung (DSGVO).

Die Lage der überflogenen Gebiete ist in der beigefügten Karte dargestellt.

Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an den technischen Dienst der Gemeinde wenden.

Das Schöffenkollegium

 

Maquette 3D de la commune de Nommern

Dans le cadre de la production d’une maquette 3D de la commune de Nommern, un survol par drone aura lieu à partir de mi-avril 2022.

Ce survol sera réalisé à une hauteur du sol d’environ 100 mètres par un drone léger de la catégorie de moins de 2 kg.

Ce vol de drone n’aura aucun impact particulier, et aucune mesure particulière ne nécessite d’être prise.

Les photos prises par ce drone pour la réalisation de cette maquette ne permettent pas de distinguer les visages des personnes survolées. Il s’agit uniquement d’une prise de vues à but technique. Ce survol se fait dans le respect de la réglementation de l’Aviation Civile et du règlement général sur la protection des données (RGPD).

L’emprise des zones survolées est illustrée dans la carte ci-joint.

En cas de questions supplémentaires, n’hésitez pas à contacter le service technique communal.

le collège des bourgmestre et échevins

Ënnerschrëft fir e Referendum am Zesummenhang mat der proposéierter Verfassungsrevisioun

Ënnerschrëft fir e Referendum am Zesummenhang mat der proposéierter Verfassungsrevisioun

Matdeelung am Kader vun den Artikelen 8 an 9 vum ofgeännerten Gesetz vum 4. Februar 2005 iwwert den nationale Referendum

De Schäfferot informéiert déi fir d’Chamberswalen wielberechtegt Persounen, déi hire Wunnsëtz an der Noumer Gemeng hunn,  datt si d’Demande iwwert d’Ofhale vun engem Referendum iwwert d’Propositioun vun der Revisioun vum Kapitel II vun der Verfassung, déi an éischter Liesung den 9. Mäerz 2022 vun der Chamber ugeholl ginn ass, ënnerstëtze kënnen andeems si sech an de Lëschten aschreiwen, déi vum 9. Abrëll 2022 bis den 9. Mee 2022 abegraff am Gemengesekretariat, 31 rue Principale, L-7465 Nommern,  zu den Zäiten déi hei ënnendrënner stinn, opleien.

Well et sech beim 9. Mee 2022 em e gesetzleche Feierdag handelt (Journée de l’Europe), ginn
d’Wieler informéiert dass dee leschten Dag fir sech op d’Lëschten anzeschreiwen, Samschdes, de 7.
Mee 2022 ass.

Méindes                                             vun 08.00 bis 11.30 Auer a vun 14.00 bis 18.00 Auer

 

Op Rendez-vous :                            Dënschdes bis Freides tëschent 8.00 an 11.30 Auer an

                                                               Donneschdes tëschent 14.00 a 16.00 Auer

 

Samsdes (09.04., 16.04., 23.04., 30.04. a 07.05.) :          vun 10.00 bis 11.00 Auer

****

Communication sur base des articles 8 et 9 de la loi modifiée du 4 février 2005

relative au référendum au niveau national

Le collège des bourgmestre et échevins informe les électeurs qui ont le droit de vote aux élections législatives et sont domiciliés dans la commune de Nommern, qu’ils peuvent soutenir la demande visant l’organisation d’un référendum sur la proposition de révision du chapitre II de la Constitution, adoptée le 9 mars 2022 par la Chambre des Députés en première lecture, en s’inscrivant sur les listes d’inscription tenues à leur disposition au pendant la période de collecte des signatures du 9 avril 2022 au 9 mai 2022 inclusivement, au secrétariat communal, 31, rue Principale, L-7465 Nommern pendant les heures d’ouverture indiquées ci-après.

Étant donné que le 9 mai 2022 est un jour férié légal (Journée de l’Europe), il est porté à la
connaissance des électeurs que le dernier jour pour apposer leur signature est le samedi, 7 mai
2022.

Lundi                                                    de 08.00 à 11.30 heures et de 14.00 à 18.00 heures

 

Sur rendez-vous :                            du mardi au vendredi entre 8.00 et 11.30 heures et

                                                               jeudi entre 14.00 et 16.00 heures

 

Samedi (09.04., 16.04., 23.04., 30.04. et 07.05.) :          de 10.00 à 11.00 heures

***

Mitteilung gemäß Artikel 8 und 9 des geänderten Gesetzes vom 4. Februar 2005

betreffend das nationale Referendum

Das Schöffenkollegium informiert die für die Legislativwahlen wahlberechtigten Personen, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde Nommern haben, dass sie den Antrag betreffend die Organisation eines Referendums über den Änderungsentwurf des Kapitels II der Verfassung, der am 9. März 2022 in erster Lesung von der Abgeordnetenkammer angenommen wurde, unterstützen können indem sie sich in die Listen eintragen, welche zu diesem Zweck vom 9. April 2022 bis zum 9. Mai 2022 inbegriffen, im Gemeindesekretariat, 31 rue Principale, L-7465 Nommern,  zu den unten angegebenen Zeiten ausliegen.

Da es sich beim 9. Mai 2022 jedoch um einen gesetzlichen Feiertag handelt (Europatag), werden die
Wähler hiermit in Kenntnis gesetzt, dass die Frist zum Unterschreiben der Listen nur bis einschließlich Samstag, den 7. Mai 2022 läuft.

Montags                                             von 08.00 bis 11.30 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr

 

Nach Terminabsprache:               dienstags bis freitags zwischen 8.00 und 11.30 Uhr sowie

                                                               Donnerstags zwischen 14.00 und 16.00 Uhr

 

Samstags (09.04., 16.04., 23.04., 30.04. und 07.05.):          von 10.00 bis 11.00 Uhr

 

fir all d’Informatiounen dozou / pour tous les renseignements / für alle weiteren Erklärungen :

Avis collecte signatures Referendum  (LU/DE/FR)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

De Reider 1 / 2022

De Reider 1 / 2022

Mir deelen Iech mat datt den neie Reider haut an Äre Bréifkëschten läit an Dir fannt en och online, an der Rubrik ‘Media Centre’ hei uewe riets.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Projets de modifications ponctuelles du PAG et du PAP « Quartiers existants »

Projets de modifications ponctuelles du PAG et du PAP « Quartiers existants »

Hei fannt Dir d’Dossieren zu de punktuellen Ännerungen vum PAG a vum PAP “Quartiers existants” zu Schrondweiler an der Rue Principale.

RGTR – Linn 404

RGTR – Linn 404

Wéinst der Stroossespär zu Uewerglabech kann den RGTR Bus mat der Linn 404, vum 28. Februar bis den 29. Juli 2022, d’Arrête ‘Kapell’ zu Uewerglabech a ‘Peffeschhaff’ zu Nidderglabech leider net ufueren.

De Bus fiert an dëser Zäit vu Miesdref iwwer Essen, Kruuchten a Schrondweiler op Noumer an da weider Richtung Fiels bis op Haler.

Linn 404_CR306 Nommern – Moesdorf

Stroosespär – Glaberwee zu Uewerglabech

Stroossespären

D’Administratioun vun de ponts et chaussées deelt eis dann nach eng weider Stroossespär mat, um CR306 tëscht Miesdref an Noumer. Hei ass d’Strooss zu Uewerglabech komplett gespaart vum 28. Februar bis den 29. Juli 2022. Eng Deviatioun gëtt gezeechent.

RM045_CR306_Moesdorf_Nommern_28-02-2022

Hei fannt Dir eng Presentatioun vun dem Chantier wéini wat geplangt ass.

D’Administratioun vun de ponts et chaussées deelt mat datt den CR346 (Schrondweiler – Schieren) vum 7. Februar 2022 bis den 18. Mäerz 2022, tëscht dem klenge Buurghaff an dem Mathgeshaff gespaart gëtt. Eng Deviatioun gëtt gezeechent.

L’administration des ponts et chaussées annonce que le CR346 (Schrondweiler – Schieren) sera barré du 7 février 2022 au 18 mars 2022, entre le klenge Buurghaff et le Mathgeshaff. Une déviation sera mise en place.

Dann deelt eis d’Administratioun vun de ponts et chaussées och nach mat datt den CR347 (route de Stegen) zu Schieren vum 14. Februar 2022 bis den 3. Februar 2023 opgrond vu Stroossen- an Infrastrukturaarbechte gespaart gëtt.

Dëst tëscht der Kräizung mat der N7 an der Kräizung mam CR346 (Richtung Schrondweiler). D’Deviatioun verleeft iwwert d’N14, Schrondweiler an da Kruuchten.

L’administration des ponts et chaussées nous annonce également que le CR347 (route de Stegen) sera barré à Schieren du 14 février 2022 au 3 février 2023, en raison de travaux routiers et d’infrastructures.

Ceci entre le croisement avec la N7 et le CR346 en direction de Schrondweiler. La déviation se fait par la N14, via Schrondweiler et Cruchten. 

RGTR – télégramme 2022-047 du 01.02.2022

RGTR – télégramme 2022-047 du 21.02.2022

Mir kruten eng Modifikatioun vun dësem Télégramm, hei deen aktuellen :

RGTR – télégramme 2022-047 du 18.02.2022

Règlement ministériel 033_CR346_Schrondweiler-Schieren_07-02-2022

Wéinst dem Bau vun engem Regenüberlaufbeckenass ab e Méindeg dem 11. Oktober bis viraussiichtlech Enn Fréijoer 2022 den Ale ​Wee zu Noumer gespaart, tëscht dem Haus Nummer 9 an der Nummer 11.  

Avis public en matière de circulation Ale Wee à Nommern

Schoulbuslinn 447

Schoulbuslinn 447

Ab dem Méindeg, 21. Februar hunn eis Noumer a Schrondweiler Lycéesschüler nees d’Méiglechkeet e Bus fir op Ettelbréck an hire Lycée ze kréien. D’Schoulbuslinn 447 ‘Heffingen – Mersch – Ettelbruck’ fiert ab dann all Dag um 07:13 zu Noumer fort, iwwer Schrondweiler bis op Kruuchten, a vun do aus wéi gewinnt bis weider op Ettelbréck.

De genauen Horaire fannt Dir hei am Avis 2022-13

D’Nordstadjugend stellt sech vir

D’Nordstadjugend stellt sech vir

D’Nordstadjugend, dat sinn 2 Jugendhaiser an e Service Regional, organiséiert flott Aktivitéiten fir Jonker tëscht 12 a 26 Joer.

Kuckt Iech hir Aktivitéiten hei bei eis um Site ënner Citoyens > VOLET SOCIAL > Jeunesse un oder gitt bei Si op de Site nner www.nordstadjugend.lu.

Eau potable – dérogation

Eau potable – dérogation

Il est porté à la connaissance des habitants concernés que par arrêté du 28 septembre 2021, les Ministres de la Santé respectivement de l’Environnement ont accordé une dérogation, pour une période de 3 ans, concernant la valeur paramétrique du métabolite* 2,6-dichlorobenzamide de l’eau destinée à la consommation humaine.

Es wird den Anschlussnehmern mitgeteilt, dass durch gemeinsamen Beschluss der Gesundheitsministerin und der Umweltministerin vom 28. September 2021, eine Ausnahme für die Dauer von 3 Jahren gegenüber dem reglementarischen Grenzwert des im Trinkwasser enthaltenen Metabolits* 2,6-dichlorobenzamide erteilt wurde. 

Vandalismus hei zu Noumer

Vandalismus hei zu Noumer

Leider sinn Enn November an och déi lescht Deeg nees eng ganz Rei Géigestänn an der Ëmgéigend vun der Gemeng an der Schoul zerstéiert a beschiedegt, notamment verschleeft ginn. Well dat net fir d’éischt ass, an eis Aarbechter, séit elo schonn enger Rei Méint, ëmmer erëm Glasschierbelen, Fläschen, Zigarettestëmp an allerlee Dreck ronderëm d’Schoul, wou all Dag kleng Kanner spillen, ewech botzen ass et un der Zäit dës traureg Tatsaach ëffentlech ze maachen.

D’Gemeng huet Plainte agereecht a setzt verstäerkt ob Kontrollen duerch d’Police a Mataarbechter vun der Gemeng.

Sollt Dir eppes heivu matkritt hunn oder an Zukunft matkréien, dann zéckt net dëst direkt bei eis oder bei der Police ze mellen.

Natur- & Geopark Mëllerdall Expo

Natur- & Geopark Mëllerdall Expo

Ausstellung des Natur- & Geopark Mëllerdall

Entdecken Sie in der frisch überarbeiteten Dauerausstellung des Natur- & Geopark Mëllerdall die Entstehung des besonderen geologischen, natürlichen und kulturellen Erbes der Region. Sie erzählt von der Entstehung des geologischen Untergrundes als Meeresboden und von der Formung der Landschaft, nachdem der Meeresboden festes Land geworden war. Sie greift die menschliche Nutzung natürlicher Ressourcen von der Steinzeit bis in die Neuzeit auf und erklärt dabei die Entstehung der Kulturlandschaft mit ihrer Vielzahl ökologischer Nischen.

Der Besuch der interaktiven Ausstellung ist kostenlos. Sie befindet sich an folgender Adresse: 6, rue de l’auberge in Beaufort. Die aktuellen Öffnungszeiten finden Sie hier.

https://www.naturpark-mellerdall.lu/die-region-entdecken/ausstellung/

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Veloskaart.lu

Veloskaart.lu

Plattform fir Problemer a geféierlech Plaze fir de Vëlo ze mellen

Flyer-Alles-op-de-Velo_2021_web

www.veloskaart.lu   

Mouvement écologique asbl

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Sécher mam Vëlo

Sécher mam Vëlo

De Gebrauch vum Vëlo ass an de leschte Jore staark geklommen. Fir déi Eng ass et ee rengt Fortbeweegungsmëttel fir all Dag op d’Aarbecht ze fueren, fir déi Aner ass et e Moyen fir Sport ze maachen oder e gëtt ganz einfach als Fräizäitgerät genotzt.

Egal wéi, de Vëlo ass aus dem Alldag net méi wech ze denken an d’Pandemie huet dat zousätzlech nach beschleunegt.

D’Zesummeliewen tëschent Cyclist, Foussgänger an dem motoriséierte Verkéier klappt net ëmmer. Dofir huet d’Police dëst Joer hier éischt Campagne gestart. Ziel ass et, dëst Zesummeliewen, d’Verkéierssécherheet an d’géigesäitegt Verständnes ze verbesseren.

Eis Campagne soll an éischter Linn präventiv sinn.

Messagen fir déi motoriséiert Chaufferen:

 • Stellt Iech net op Vëlos-Pisten.
 • Passt op de Cycliste op, hie gehéiert zu deene Vulnérabelen am Verkéier.
 • Denkt un de Schëllerbléck wann Dir Är Autos-Dier opmaacht.
 • Wann Dir op enger Kräizung ofbéit, passt op den doudege Wénkel op.
 • Denkt beim Iwwerhuelen un de Sécherheetsofstand vun 1.5m.

Messagen fir den Cycliste:

 • Fuert defensiv, et ass besser net op säi Recht ze pochen.
 • Dir sidd eng schmuel Silhouette, denkt drun gutt gesinn ze ginn.
 • Besonnesch bei schlechtem Wieder an nuets muss Äre Vëlo gutt beliicht sinn, zéckt och net entspriechend Kleedung unzedoen.
 • Op der Kräizung direkt niewent engem Gefier stoen ze bleiwen ass net di beschte Plaz. De Chauffer besonnesch vu grousse Gefierer riskéiert iech net ze gesinn.
 • Den Helm gehéiert op de Kapp.

Messages communs:

 • De Code de la route ass fir jiddereen do.
 • Respektéiert een deen aneren.

Sech geint den Vëlos-Déifstall schützen ass och en wichtegt Thema. Doweinst huet Police en Zousatz op der Police App bei gesaat, fir do den Vëlo respektiv aner Wertsaachen an enger Cloud um Smartphone selwer ze enregistreieren,  an am Fall vun engem Déifstall do wichteg Mierkmaler ( Châssis Nummer, Marque, Modelle, Farw)  vum Vëlo kennen un Police wieder ze ginn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Virtuell Visite vum Chantier vun der Glabecher Quell

Virtuell Visite vum Chantier vun der Glabecher Quell

Virtuell Visite vum Chantier vun der Glabecher Quell

Virtuell Visite  vum Chantier vun der Glabecher Quell

www.schroeder.lu/glabach

 

La source « Glabach » se situe à la limite sud entre les communes de Nommern et de Mersch. Elle se trouve en bordure de la forêt du « Stackels » qui monte en forte pente vers le plateau de Beringerberg. L’ouvrage de captage « Glabach » a été construit vers 1900 et a été réaménagé en 1984.

La présence ponctuelle de la bactérie « Escherichia coli » et les fluctuations rapides de la température de la source « Glabach », après de fortes pluies, laissent penser à des infiltrations depuis le cours d’eau voisin. Les responsables de la commune de Nommern ont décidé de renouveler l’ouvrage de captage pour garantir la sécurité qualitative et éventuellement augmenter les débits.

Pour renouveler l’ouvrage de captage de la source « Glabach », il est nécessaire de faire un terrassement pour mettre à jour les venues d’eau. Dans la mesure du possible, les venues d’eau seront observées pendant plusieurs jours (éventuellement plusieurs semaines en fonction de la configuration) avec des mesures de débit, température, conductivité et des analyses chimiques et microbiologiques. En fonction des observations réalisées, les venues d’eau pourront être captées de manière séparée. Les eaux souterraines captées dans les tuyaux de drainage seront finalement acheminées vers une chambre de collecte.

Pendant les travaux de renouvellement de la source « Glabach », la source ne sera pas utilisée pour l’alimentation en eau potable de la commune de Nommern.

 

Die Quelle « Glabach » befindet sich an der südlichen Grenze zwischen den Gemeinden Nommern und Mersch und liegt am Rande des Waldes « Stackels » der steil zum Beringerberg Plateau hin ansteigt. Die Quellenfassung « Glabach » wurde um 1900 gebaut und 1984 neu gefasst.

Das gelegentliche Vorhandensein von « Escherichia coli »-Bakterien und schnelle Temperaturschwankungen der Quelle « Glabach » nach starken Regenfällen deuten auf Infiltrationen des naheliegenden Flussbettes hin. Die Gemeinde Nommern hat entschieden die Quellenfassung zu erneuern um die Qualität des Wassers zu gewährleisten und möglicherweise die Durchflussmenge zu erhöhen.

Um die Quellenfassung « Glabach » zu erneuern, ist es notwendig, die Wasser-Austrittsstellen freizulegen. Anschließend werden diese über mehrere Tage (je nach Konfiguration auch mehrere Wochen) mithilfe von Durchfluss, Temperatur und Leitfähigkeitsmessungen sowie chemischen und mikrobiologischen Analysen beobachtet. Entsprechend den Resultaten können die Austrittsstellen separat gefasst werden. Das in den Drainagerohren gesammelte Grundwasser wird schließlich in einen Sammelschacht geleitet.

Während der Erneuerungsarbeiten wird die Quelle « Glabach » nicht zur Trinkwasserversorgung der Gemeinde Nommern genutzt.​

Aller au contenu principal